رمان پروانه ام پارت ۲۰

3 دیدگاه
      هراسان به عقب چرخید … و با دیدن زهرا نفس راحتی کشید .   زهرا بدون اینکه دمپایی هاشو از پا در بیاره ، دوید توی اتاق…

رمان پروانه ام پارت ۱۹

بدون دیدگاه
    مردمک های پروانه از وحشتی موهوم لرزید … بدنِ بی دفاعش رو بیشتر به دیوار چسبوند .   سیاوش اسلحه رو که به گوشه ی دیوار تکیه زده…