رمان شروع تلخ پارت 17 4.3 (37)

۱ دیدگاه
  (یاس) جلو خونه ازماشین پیاده شدیم شیده – خدا بخیر کنه – نگران نباش همه چی درست میشه سمت زنگ خونه رفتم و فشردم بهار- کیه؟ – منم باز…

رمان شروع تلخ پارت 16 4.2 (40)

بدون دیدگاه
    با تکونای تخت فهمیدم دراز کشیده بوی عطر تلخ مردونش پیچید تو مشامم ناخواسته لبخندی زدم ‌… نفسای گرمش به حاله گوشم قلبمو زیرو میکرد با صدای خمار…

رمان شروع تلخ پارت 15 4.2 (47)

۱ دیدگاه
  (یاس) احساس خفگی میکردم ؛ چند بار پلک زدمو چشمامو باز کردم تو جام نمیخیزشدم ؛ درد کمرم بهتر شده بود نگاهی به اتاق تاریک کردم از جام بلند…

رمان شروع تلخ پارت 13 4.2 (39)

۲ دیدگاه
    رو صندلی نشستم ؛ حالا که خواب بود میتونستم دستاشو بگیرم دستامو آروم رو دوستام گذاشتمو ناز کردم تو منو شناختی فهمیدی من یاسم ، چطور ممکنه فکر…

رمان شروع تلخ پارت 12 4.1 (39)

۲ دیدگاه
    یاس- کیه؟؟ – مهرانه یاس- آها – خوب مهران من برم کاری نداری؟؟ مهران – نه خانمم مواظب خودت باش گوشیو قطع کردمو نگاهی به یاس کردم :…

رمان شروع تلخ پارت 11 4.3 (34)

۵ دیدگاه
  سوگند – یاس چقدر میخوابی دختر ظهر شده تو جام غلطی زدمو گفتم : سلام سوگند- چقدر میخوابی ؟؟ پاشو دیگه – مگه ساعت چنده ؟؟ سوگند – ۱۲…

رمان شروع تلخ پارت 10 3.9 (36)

۲ دیدگاه
    سرمو تو بغلش گرفتمو ؛ موهام نازد سینا – آروم باش یاسی بی صدا تو بغلش گریه کردم … سینا – آب میخوری برات بیارم ؟؟!! سرمو به…

رمان شروع تلخ پارت 9 3.5 (61)

۲ دیدگاه
    شیده سوار ماشین شد ؛ مهران سرشو خم کرد باهاش حرف میزد خواستم سوار ماشین شم ؛ دستمو گرفت تو جام ایستادم نگاهی به شیده و مهران کردم…

رمان شروع تلخ پارت 8 4.6 (32)

۶ دیدگاه
    سمیر – چیکار داری کتی ؟؟ کتی – خونتونم ؛ اومدم ببینمت ؛ نمیخوای بیای؟؟ سمیر – نه تماسو قطع کرد … نگاهی بهم کردو گفت : چی…

رمان شروع تلخ پارت 7 4.3 (34)

۷ دیدگاه
    (سمیر) بزور مامان چند لقمه خوردم و از جام بلند شدم بابا – سمیر اون دخترو چیکار میکنی کلافه چنگی به موهام زدمو گفتم : نمیدونم بابا –…

رمان شروع تلخ پارت 6 3.9 (46)

۴ دیدگاه
    به آیناز زنگ زدم آنی – هوم – ببین آیناز برات یه ادرس میفرستم دوساعت دیگه بهم زنگ بزن ؛ جواب ندادم ، با پلیس بیا آنی –…

رمان شروع تلخ پارت 5 4.2 (39)

۱۴ دیدگاه
    پشت بهش وارد خونه شدیم ؛ آب دهنمو قورت دادمو زیر لب منشی و لعنت کردم ؛ خیلی از اینا خوشم میومد که بخوام ماساژشونم بدم اه اه…