رمان مرد قد بلند پارت آخر 4.5 (22)

۵ دیدگاه
_به جون آوا این آخریشه…بقیه غذامم ببریم شاید شب دوباره گشنه ام شد خواستم جوجه بخورم. گارسون رو صدا زدم …دستور آوا اطاعت شد و هزینه ی شام دو نفره…

رمان مرد قد بلند پارت 19 4.1 (11)

۱ دیدگاه
اومد و گفت که کوهیار بیداره…نفهمیدم چطور ازش خداحافظی کردم…از حرف های بعدش هم چیزی متوجه نشدم…فقط میخواستم ببینمش…سرم رو روی سینه اش بذارم و های های گریه کنم…با عجله…

رمان مرد قد بلند پارت 18 4 (11)

بدون دیدگاه
نزدیکتر اومد…رو به روم که ایستاد دستش رو زیر پیرهنم برد…روی شکمم گذاشت…به چشم هام خیره بود…پلک زد و بند دلم پاره شد! دستم رو گرفت…روی مبل نشست و روی…

رمان مرد قد بلند پارت 17 3.7 (10)

بدون دیدگاه
_ازت بدم میاد…گم شو برو کنار …چرا راحتم نمیذاری…اصلا نمیخوامت…برو به درک به زور تونست از زیر دست و شونه های سامان رد بشه و بیرون بیاد…رو به روم که…

رمان مرد قد بلند پارت 15 3.1 (12)

بدون دیدگاه
_هیچی…یعنی من..گرمم بود …بعد پری گفت…دیگه اومدیم بیرون.تو چی؟ دستپاچگیم کاملا مشهود بود.به خصوص وقتی که کوهیار به چشم هام زل زد و با اخمی که یه لحظه روی صورتش…

رمان مرد قد بلند پارت 13 3.5 (11)

بدون دیدگاه
_آهان..ببین بچه جون تو که دیگه باید منو بشناسی…درضمن مردِ و قولش ساعد دستاشو روی میز گذاشت و کف دستاشو کنار صورتش گذاشت…خودشم خسته بود _با نیم ساعت خواب سرحال…

رمان مرد قد بلند پارت 10 4.6 (8)

بدون دیدگاه
_تو که نمیتونی رانندگی کنی…تصادف میکنی…یادت نیست؟! _به درکــــــ…من برای خوشحالی تو هرکاری میکنم. به پشت گردنم دست کشیدم و منتظر جمله بعدیش موندم… _واسه خوشحالی من خودتو نیست و…

رمان مرد قد بلند پارت 9 4.3 (8)

بدون دیدگاه
_بریم! صدای پچ پچ سنا و پریسان دراومد…صدای “آوا” گفتن رها به گوشم خورد…موقع رد شدن از کنارش صورت خواهرمو بوسیدم و دم گوشش بعد چند ماه به زبون آوردم…

رمان مرد قد بلند پارت 8 4.2 (9)

بدون دیدگاه
_تو همیشه خیرت به من رسیده…امروزم خیلی خوشحال شدم که تو زنگ زدی و بعدم فهمیدی من کجام…خوشحالتر شدم شنیدم هزینه بیمارستانو حساب کردی! چون دوست نداشتم دوستام پولشو داده…

رمان مرد قد بلند پارت 7 3.8 (14)

بدون دیدگاه
به دستاش نگاه میکنم…جعبه ی شیرینی!…ناپلئونی خریده باشه یعنی هنوزم دوسم داره! هرچقدر نزدیک ترم میشد ته گلوم میسوخت…چه رابطه ای باهم داشتند؟؟ بی منطق تر از من و این…