رمان ماه تابانم

رمان ماه تابانم پارت ۱۹

بدون دیدگاه
      مونده بودم چی بگم، گیج فقط به حرفاش گوش میکردم که ادامه داد : بزار یه مدت کنارت باشم، اگر از اخلاقیات و رفتارم خوشت نیومد؛ اگر…