رمان آبرویم را پس بده پارت 6

بدون دیدگاه
-چیه ..؟چه توجیهی داری ..؟اینکه اونها دوست پسر دوستهات بودن ؟..یا اینکه تو باهاشون کاری نداشتی وبرحسب اتفاق دیدیشون ..؟ کدومش میتونه وجود تو رو بین چهار تا پسر توجیه…

رمان آبرویم را پس بده پارت 2

بدون دیدگاه
  تعجبم از طاقت تموم نشدنیم بود ..از اینکه این همه درد میکشیدم وبازهم درجواب طلاق خواستن سپهر میگفتم …نه … دوباره فکرم رفت سمت اینکه چرا همیشه بهش میگم…