رمان فرشته من پارت آخر 4.5 (48)

۳ دیدگاه
با یه حرکت زیر بازومو گرفت وبلندم کرد و گفت:بلند شو خوشگله من..چیه؟نگرانه شوهرتی؟..نمی خواد نگرانش باشی..بهت قول میدم به بهترین نحو ازش پذیرایی بشه.. بلند و ترسناک خندید..وقتی می…

رمان فرشته من پارت 6 4.2 (15)

۱ دیدگاه
ویدا پرید وسط حرفشو گفت :بله می دونم..بهت تبریک میگم..با اینکه این عقد صوریه ولی با این حال جای تبریک داره. به پرهام نگاه کردم..اخماش حسابی تو هم بود و…

رمان فرشته من پارت 5 4.6 (18)

بدون دیدگاه
هومن یهو ساکت شد و گفت:چشم.. قیافه اش مثل بچه مظلوما شده بود..خنده ام گرفته بود ولی کی جرات داشت بخنده؟فقط خانم بزرگ به حرفای اون دوتا می خندید..من می…

رمان فرشته من پارت 3 3.9 (33)

بدون دیدگاه
یه روزنامه ی لوله شده هم دستش بود… با دیدن من عینک افتابیشو برداشت و به طرفم اومد…سلام کردم… -سلام…خوبی؟.. سرمو تکون دادم و با بی حوصلگی گفتم:نه زیاد…حوصله ام…

رمان فرشته من پارت 2 4.6 (22)

۱ دیدگاه
سرشو تکون داد و گفت:اره مادر…چرا تعجب کردی؟ من من کنان و خجالت زده گفتم:اخه..اخه من…من فکر کردم شما..نه یعنی نسرین خانم …. خندید و گفت:بگو مادر…خجالت نکش… سرمو انداختم…

رمان فرشته من پارت 1 4 (40)

بدون دیدگاه
  رمان فرشته من نویسنده : فرشته 27   با نوری که از پنجره ی اتاقم روی صورتم افتاد اروم چشمامو باز کردم.چون نور چشمامو می زد چند بار باز…