رمان جُنحه پارت آخر 4.7 (7)

بدون دیدگاه
پوفی کشید و بند کیفش را روی شانه برگرداند و همزمان موبایلش را سر داد توی جیب عمودی مانتوش. در امتداد پیاده رو و زیر سایه ی درختان سر به…

رمان جُنحه پارت 23 5 (1)

بدون دیدگاه
ساراناز با دو ظرف سالاد پاستا پشت سرش روان شد. دیس را وسط میز گذاشت: سارا… بی نگاه بهش گفت: جانم؟ لبخند زد. ساراناز چرخید و بلافاصله شایان مچش را…

رمان جُنحه پارت 22 4.7 (3)

بدون دیدگاه
معذب از حضور فروشنده ی جوانی که با دقت زیر نظر گرفته بودش، پچ پچ کرد: آخه با کفش پاشنه بلند راحت نیستم. _ حالا بپوشش. ناچارا جوراب سفید مچی…

رمان جُنحه پارت 21 4.5 (2)

بدون دیدگاه
با کمک ترلان کمی نشیمن را سر و سامان داد و به خودم انجام میدهم هایی که سودی می گفت توجهی نکرد. شایان بلند شد و حین کشیدن عضلاتش زمزمه…

رمان جُنحه پارت 20 5 (2)

بدون دیدگاه
به محض پا گذاشتن روی اخرین پله، شایان خفتش کرد و از حرف های سودی پرسید. ساراناز با کف دست فشاری به سینه اش وارد کرد و عقب بردش: اه……

رمان جُنحه پارت 19 5 (3)

بدون دیدگاه
زمزمه کرد: شایان… تو… فاصله ای که برای حرف زدن میان لب هایش افتاده بود، با لب های شایان پر شد… نفس بریده چنگ زد به سر شانه اش. شایان…

رمان جُنحه پارت 18 4.7 (3)

بدون دیدگاه
ناباور لب زد: شایان. و کف دستش را محکم گاز گرفت. سودی جیغ کشید: چتونه شماها؟ سارا؟ کی بود؟ صدا ها توی سرش تکرار می شد… کارت شناسایی… شایان احتشام……

رمان جُنحه پارت 17 5 (2)

بدون دیدگاه
آرنجش را گذاشت روی ران پایش و انگشت هایش را لابلای موهایش لغزاند: تو چی داری میگی؟ _ آخه… خب ببین هر کس هم جای من بود همین فکرو می…

رمان جُنحه پارت 16 3.3 (6)

بدون دیدگاه
و همینطور شوهرِ عمه بزرگه را. نگاهش را تا سنگ مشکی پایین کشید. انگشت اشاره اش نوازشگرانه لبه ی سنگ را لمس کرد و حس بدی توی رگ هایش جاری…

رمان جُنحه پارت 15 5 (1)

بدون دیدگاه
سر درد دلش باز شده بود: میدونی خب… من خودم میدونم که آدم خوبی نیستم… ولی نه اونقدر که مامانت فکر می کنه. آرنجش را تکیه گاه سرش کرد و…

رمان جُنحه پارت 14 3.5 (2)

بدون دیدگاه
_ مامان اذیت نکن. _ بچه گلوت عفونت کرده. کلافه زمزمه کرد: مامان انقدر نگو بچه بچه… ترلان از روی راحتی زیر پله ها بلند گفت: بچه ای دیگه. _…

رمان جُنحه پارت 13 4.7 (3)

بدون دیدگاه
_ از این بعد بدون اجازه ی من کسی تو این خونه نفس حق نداره بکشه… آب نمی تونه بخوره… مستراحم بخواد بره باید با اجازه ی من باشه… با…

رمان جُنحه پارت 12 4.7 (3)

بدون دیدگاه
صدایش ترسیده و دستپاچه بود. شایان با ملایمت گفت: نه… اما خب سر ظهره… مردم همه تو خونه هاشون خوابن… جایی باز نیست الان… میشه یه کم استراحت کنیم و…

رمان جُنحه پارت 11 4.6 (5)

بدون دیدگاه
شایان یاد حرف های چند لحظه پیشش مبنی بر حرف مردم و این سری خزعبلات افتاد و موهایش را به چنگ کشید: مامان فرستادشون… برشون گردونم ناراحت میشه… ساراناز سرش…