رمان پسر بد

رمان پسر بد پارت 33 4.8 (14)

۸۷ دیدگاه
&& آوین && سرمو گذاشتم رو شونش و آروم چشمامو بستم … بالاخره روزای سخت ما هم ته کشید … دیگه نوبت خوش گذرونیامونه … نوبت خوش امد گویی به…
رمان پسر بد

رمان پسر بد پارت 31 4.4 (18)

۳۵ دیدگاه
روی تخت نشسته بودم و دستامو بهَم می چلوندم … توی فکر فرو رفتم … من مگه همش معطل ویلیام نبودم؟! … مگه نمی گفتم اگه بیاد ، میچسبم بهشو…
رمان پسر بد

رمان پسر بد پارت 30 4.3 (19)

۹۵ دیدگاه
* * * * روی صندلی نشستم و اونم روی صندلی رو به روم نشست ، با چشمای اشکیم بهش خیره شدم … همونطور که خودکار رو گرفته بود لای…
رمان پسر بد

رمان پسر بد پارت 29 4.1 (19)

۲۳۹ دیدگاه
* * * * دستمو گرفته بود و با عجله از پله های ساختمون بالا میرف …‌ اونقدر سریع میرفت که یه جاهایی دیگه میخواستم بیوفتم ! … . با…