رمان مال من باش پارت 54 4.4 (13)

۱۷ دیدگاه
… چند روز بعد … && سارا && داشتم تفنگمو توی جیب مخفی کُتَم جاساز میکردم … میدونم چیکارش کنم زنیکه کثافتو … همینطور داشتم عصبی به کُشتن اون زن…