رمان قانون عشق فصل دوم پارت ۱۹ 4.5 (64)

۵ دیدگاه
از اتاق خارج میشوم داخل سالن با دیدنم از جایشان بلند می‌شود نمیدانم چه چیزی در چهره‌ام می‌بینند که آوا سریع می‌پرسد آوا_چیشد؟ لبخندی بر لب‌هایم می‌نشیند و آرام زمزمه…

رمان قانون عشق فصل دوم پارت ۱۸ 4.7 (49)

۱۴ دیدگاه
دست سردش را در دست می‌گیرم و بوسه‌ای پشتش میزنم پشت دستش را آرام نوازش میکنم و زیر لب با او حرف میزنم _رستام؟…………….پاشو…………..پاشو که خوب تنبیهم کردی……………همش به این…

رمان قانون عشق فصل دوم پارت ۱۶ 4.6 (60)

۴ دیدگاه
_تو خیلی بدبختی……………..چرا فکر کردی میتونی جاشو برام بگیری؟ چانه‌اش میلرزد و اشک‌هایش اینبار ساختگی نیست دنیا_چون دوست دارم پوزخندی میزنم و چانه‌اش را به ضرب رها میکنم از جایم…

رمان قانون عشق فصل دوم پارت ۸ 4.6 (46)

۲ دیدگاه
مروارید در را پشت سرش می‌بندد و آرام جلو میرود کنار فرزندش بر روی تخت می‌نشیند و با مکث کوتاهی لب باز میکند مروارید_چیشده مادر؟………..چرا انقدر پریشونی نگاهش را به…