رمان عشق موازی پارت (43)آخر

45 دیدگاه
… سه ماه بعد … && ایلیاد && آخرین سیب رو هم بالای درخت کریسمس گذاشتم و از چارپایه پایین اومدم … الیس و مامان نگاهی به درخت کریسمس تزئین…

رمان عشق موازی پارت 41

76 دیدگاه
&& ایلیاد && _ یعنی چی رئیس؟! … شما از ما توقع دارید بریم و زیر دستِ دشمنتون شیم؟! … نفر دیگه ای از نگهبانا ؛ عصبی جلو اومد و…

رمان عشق موازی پارت 40

6 دیدگاه
&& سارا && ناراحت و غمگین از پنجره به بیرون خیره شدم … کاش این اتفاق نمیفتاد ! … کاش جاسپر گم نمیشد … . توی فکر بودم که در…

رمان عشق موازی پارت 39

26 دیدگاه
… دو روز بعد … && ایلیاد && خسته خودمو پرت کردم روی صندلیِ میز کارم و پوک عمیقی از سیگار توی دستم کشیدم … . دور روز گذشت !…

رمان عشق موازی پارت 38

3 دیدگاه
* * * * _ احیانا بیشتر شماها از اینکه من چرا این مراسم رو برگزار کردم ، خبر ندارین … شاید پیشِ خودتون فکر کرده باشین یه مراسم ساده…

رمان عشق موازی پارت 37

4 دیدگاه
* * * * با لبخند به پسر و دخترای جَوونی که وسط سالن ، داشتن می رقصیدن خیره شدم … این مراسم رو ، ایلیاد برای برگشت من و…

رمان عشق موازی پارت 36

13 دیدگاه
_ آره داداش ، آره … نه دیگه الان داریم بار و بندیلو جمع میکنیم ، بریم فرانسه … اره دیگه شما هم راه بیوفتین … اوکی ، پس زودتر…

رمان عشق موازی پارت 35

18 دیدگاه
* * * * + فقط برو ایلیاد … برو پاریس ، از اینجا برو … برو و دیگه هیچوقت هم برنگرد … میفهمی؟! … هیچوقتتتت … . با نگاه…

رمان عشق موازی پارت 33

32 دیدگاه
* * * * سرشو برگردوند عقب و همونطور که داشت می دویید ، دستشو توی هوا تکون داد و گفت : _ بیا دیگه مامانییی … . با نفس…

رمان عشق موازی پارت 32

9 دیدگاه
* * * * _ مامانییییی … روی زمین نشستم ، دستامو با لبخند باز کردم و لب زدم : + جونِ مامان … بیا پسرم ! … دویید طرفم…

رمان عشق موازی پارت 30

35 دیدگاه
… دو روز بعد … پوک عمیقی از سیگار کشیدم و همونطور که از پنجره به بیرون خیره شده بودم ، دودشو بیرون فرستادم … هنوز توی بهت بودم که…

رمان عشق موازی پارت 29

30 دیدگاه
… چند روز بعد … بوقی زدم که نگهبانا با عجله در رو واسم باز کردن … به سرعت وارد عمارت شدم و به طرف پارکینگ حرکت کردم … ماشینو…