رمان نیمه گمشده پارت 70 4.8 (16)

بدون دیدگاه
༺ཌ༈فِلـ‌ور༈ད༻ 🏷1 سال بعد با کمک آرکا ، کارن و کارینا رو مرتب کردم و لباسای مجلسیشونو بهشون پوشوندم ــ نگاش کن! در بیار اون انگشتتو ، گند زدی به…

رمان نیمه گمشده پارت 69 4.6 (16)

۱ دیدگاه
اگه ، اگه یه درصد سارا ع همکاری پدرِ منم توو اینکار بویی ببره و بعدم فلور خبر دار شه.. گندش بزنن این زندگی کثافتی رو!.. با شنیدن تقه ای…

رمان نیمه گمشده پارت 63 5 (5)

بدون دیدگاه
✨👨‍🎤 آرتا 👨‍🎤✨ توو تب خواستنش داشتم میسوختم.. دلم میخواست هر چه زودتر خودمو تووش حس کنم … دلم میخواست مردونگیه کلفتم ، که لحظه به لحظه بزرگتر ع قبل…

رمان نیمه گمشده پارت 59 4.2 (9)

۳ دیدگاه
🙌⚡آرکا 🙌⚡ رفتم توو یکی از اتاقای خالی و شماره ی فلورو گرفتم.. عصبی وار دور اتاق شروع کردم به راه رفتن ، بعد از چند لحظه جواب داد :…

رمان نیمه گمشده پارت 58 4.3 (9)

۴ دیدگاه
لباسامو پوشیدم و با اخمایی که توهم بودن رفتم طبقه پایین صدای آهنگشون کر کننده بود … آرکا مثل افسرده ها یه گوشه نشسته بود و به جمعیت دختر و…