رمان ماه تابانم

رمان ماه تابانم پارت ۱۲۰ 4.5 (17)

۲ دیدگاه
          برگشتم سمتش وپوزخندی زدم که باچشمای اشکی جلو اومد وگفت -چرا باهام چنین کاری میکنی اون دختره تابان چی داره که من ندارم هان؟همیشه پشتت…
رمان ماه تابانم

رمان ماه تابانم پارت ۱۱۹ 4 (20)

۷ دیدگاه
    سرم داشت از درد میترکید واصلا حوصله جر وبحث نداشتم برای همین چیزی نگفتم!   مدت زیادی نگذشت که اون دکتره همراه یک خانوم دیگه از اتاقی که…
رمان ماه تابانم

رمان ماه تابانم پارت ۱۱۸ 4.5 (16)

۳ دیدگاه
    در سکوت گریه میکرد که باخشم گفتم: -از پیشم برو تابان نمیخوام ببینمت.   -بزار توضیح بدم اشتباه میکنی به والله اشتباه میکنی اترین.     بادرد خندیدم…
رمان ماه تابانم

رمان ماه تابانم پارت ۱۱۷ 4.3 (24)

۱ دیدگاه
      به زور نفسی کشیدم حس میکردم به راحتی نمیتونم نفس بکشم ادامه دادم: -خیلی خسته شدم دلم میخواد نباشم دلم نمیخواد توی این دنیا نفس بکشم نمیتونم……
رمان ماه تابانم

رمان ماه تابانم پارت ۱۱۳ 4.2 (21)

۱ دیدگاه
    باصدای برایان به خودم اومدم وبرگشتم سمتش که اومد پیشم وگفت: -هی پسر خوبی؟   دستو روی شقیقه هام گذاشتم باخشم گفتم: -بعد این کار دیگه نمیخوام قیافه‌اتم…
رمان ماه تابانم

رمان ماه تابانم پارت ۱۱۲ 4.5 (12)

۲ دیدگاه
    رفتم بالا ولباسامو عوض کردم وابی به دست وصورتم زدم ونشستم پای درس هام…   بعد هم رفتم پایین پیش مامان نشستم که یکم خوراکی اورد وماهم مشغول…
رمان ماه تابانم

رمان ماه تابانم پارت ۱۱۰ 4.1 (12)

بدون دیدگاه
  باصدای استاد به خودم اومدم -خانوم سلیمی؟   -بله استاد؟   -حواستون اینجاست؟   -ببخشید بله.   -که اینطور.پاشین بیاین اینجا این سوالی که الان توضیح دادم رو توضیح…