رمان عشق خلافکار پارت 59 4.5 (8)

۹ دیدگاه
انگار که تازه متوجه من میشه گیج و مشکوک میگه: هیچی چشمامو ریز میکنم و میگم: به خاطر هیچی اینطوری رفتی تو فکر؟ _ تو فکر کن تمرکز کردم. باشه…

رمان عشق خلافکار پارت 58 4 (5)

۳ دیدگاه
حرصی از حرفش میگم: نه واقعا انگار دلت سیلی و کشت های منو میخواد. برای باراول مجانیه نگران نباش. از جاش بلند میشه و همونطور که خنده های ریزی میکنه…

رمان عشق خلافکار پارت 56 5 (4)

۱۱ دیدگاه
همین. اگه گروهمو میخوای همین راه فقط وجود داره. _ مامان باباتو مث اینکه یادت رفته؟ _ یادم نرفته ولی گروهمم همچین بی ارزش نیست که دودستی تقدیمت کنم. _…

رمان عشق خلافکار پارت 55 4.7 (6)

۱۹ دیدگاه
جاشوا بیشتر دوستم بود تا دستیارم و ناراحتی دوستامو من هیچوقت نمیخواستم. از عمارت بیرون میرم و به سمت پارکینگ پا تند میکنم. در ماشینو باز میکنم و پشت رل…

رمان عشق خلافکار پارت 52 5 (4)

۳۳ دیدگاه
ناباور ازین اتفاق ، پامو تا جایی که راه داشت روی پدال گاز فشار میدم به سمت عمارت آدرین میرونم….. ازون جایی که میشناختنم درو برام باز میکنن. به طرف…

رمان عشق خلافکار پارت 51 5 (5)

۱۳ دیدگاه
دو روز بعد……. کلاوس با یه جمله خسته نباشیید کلاسو تموم کرد که منتظر موندم همه برن و حواسم بود که کلاوس جایی نره. کلاس که خالی شد داشت از…

رمان عشق خلافکار پارت 50 4.7 (7)

۲۲ دیدگاه
زمان حال… ★آدرین★ کامل مست نبودم و میخواستم که ببینم نسبت به من چه واکنشی نشون میده اما اون خشکش زده بود و انگار که توی این دنیا نبود. بلوزش…

رمان عشق خلافکار پارت 49 4.4 (5)

۶۲ دیدگاه
آدرینو سوار ماشین کردم و خودمم نشستم پشت رل و به سمت عمارت روندم….. آدرینو به زور تا اتاقش کشیدم و نشوندمش رو تخت و خودم خواستم از اتاق بیرون…