رمان گذشته سوخته پارت آخر(۲۸)

14 دیدگاه
داخل آشپزخانه که در پایینی ترین طبقه بود می شودباضرت درب یخچال فلزی قدیمی رابازمی کندجسم بی جان کسی بیرون می افتدآریاازروی موهایش می فهمدکه دختراست بلندش می کندبادیدن صورتش…

رمان گذشته سوخته پارت ۲۷

11 دیدگاه
*کافه پیر لوتی-استانبول-راوی* (سه ماه بعد) آترین صندلی را عقب می کشد ومی نشیند کیفش را روی میز می گذارد و عینکش را برمی داردبادی می وزد موهایش روی صورتش…

رمان گذشته سوخته پارت ۲۶

3 دیدگاه
راوی سه ماه پیش* (ترکیه،استانبول) آرام کارت راروی دستگیره می گذاردصدایی می دهدوباتکی دربازمی شوددوطرف راهرورانگاه می کندهمین که کسی رانمی بیندسریع خودش راداخل اتاق می اندازدواردمی شودموهای کوتاه دکلره…

رمان گذشته سوخته پارت ۲۵

12 دیدگاه
صداش منو از افکارم بیرون کشید:پسر شمس اومدی کار نیمه تموم روتموم کنی؟با تعجب به طرفش برمی گردم برای خودش چی می گفت؟…ویلچر رو داخل صندوق می ذارم ودرب صندوق…

رمان گذشته سوخته پارت ۲۴

4 دیدگاه
“شش ماه بعد” (آریا) بابهت به اطرافم نگاه می کردم یه آدم چجوری می تونست داخل جنگل  زنده بمونه اولین بیمارستان یاپلیس ازاینجا حداقل ۲ساعت با ماشین زمان می برد…ماشین…

رمان گذشته سوخته پارت ۲۳

8 دیدگاه
آریا)   کلافه به طرف آیدین برمی گردم: یعنی نفهمیدی بهروز چی بهش گفت؟   آیدین:اگرمی دونستم اینجانبودم…   امروز این بیمارستان مرگ دونفر روبه خودش دیده بوددرهمین حین دکترازاتاق…

رمان گذشته سوخته پارت ۲۲

6 دیدگاه
اتاق آیسودا طبقه چهارم بود با آسانسور به طبقه چهارم رفتم در اتاقش رو برای من باز گذاشته بود وارد شدم یه خانم دیگه هم اونجا بود حدس زدم پرستارش…

رمان گذشته سوخته پارت۲۰

بدون دیدگاه
نگاهم به راه بود که یک دفعه پرستاری از قسمت مراقبت‌های ویژه دوید بیرون و همین جوری که می دوید داد زد خانم سپهری خانم سپهری دستگاه شوک رو بیارید،به…

رمان گذشته سوخته پارت۱۹

2 دیدگاه
نفهمیدم چه جوری تو ماشین نشستم و به آیهان تونستم توضیح بدم آیهان با سرعت می روند عمه بهناز توی چهرش نگرانی موج می‌زد آیلار بیچاره بین من و آیسودا…

رمان گذشته سوخته پارت۱۸

بدون دیدگاه
یک لحظه احساس کردم تو چشماش نگرانی رو دیدم…. آریاسعی کردجو رو عوض کنه و از داخل  جیبش یه جعبه مجملی متوسط  بیرون اورد و روی میز گذاشت وگفت: یک…

رمان گذشته سوخته پارت۱۷

بدون دیدگاه
توی لابی نشسته بودم بقیه رفته بودند تا کارای پذیرش رو انجام بدن و آیسودا داشت با مادرش حرف می‌زد و آیلار رفته بود دستاش رو بشوره آیلار که از…

رمان گذشته سوخته پارت۱۶

بدون دیدگاه
با این حرف آیسودا با شک سرمو بالا آوردم و بهش خیره شدم… واقعا چه دلیلی داشت بهروز و پدر آیسودا بیان ایران اونم بهروزی که بدون دیبا جایی نمی…

رمان گذشته سوخته پارت۱۴

3 دیدگاه
ناخوداگاه بغض می کنم، اصلا از آیدین توقع نداشتم سرم داد بزنه… کیفم رو برمی دارم و از ماشین پیاده می شم و بدون توجه به صدازدن های آید ین…