رمان الهه ماه پارت 175 4.4 (74)

۱ دیدگاه
          بدون کوچک ترین اعتنایی به صدا زدن های رهام و یاسین از شرکت بیرون میزند و بلافاصله وارد آسانسور میشود..   یاسین سراسیمه عقب گرد…

رمان الهه ماه پارت ۱۷۴ 4.5 (62)

۱ دیدگاه
  ا   یاسین پوزخند میزند ..   انگشت اشاره اش را سمت اتاق سام میگیرد و شمرده شمرده زمزمه میکند..     _جون دوباره دادن به شرکت خوبه… تلاش…

رمان الهه ماه پارت ۱۷۳ 4.4 (72)

۱ دیدگاه
      صدای پیوسته ی زنگ تلفن که در فضای مسکوت شرکت میپیچد دخترک سراسیمه درحالیکه کوهی از زونکن ها را در آغوش خود دارد از اتاق بایگانی بیرون…