رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۲۰ 4.2 (26)

بدون دیدگاه
-پررو نشو… به خاطر تو نیست . واقعاً فکر میکرد بدخلقیهاش دیگه میتونه روم تاثیر بذاره؟! خوشحال، راه رفته رو برگشتم. رسیدن به این سیب انقدر طولانی شده بود که…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۱۹ 3.9 (29)

بدون دیدگاه
  -چکاوک؟ خوبی دخترم؟ یه حرفی بزن . انگار فقط منتظر تلنگر مستقیم بودم تا خودم از شر این همه بیخبری رها کنم . چونهم از بغض لرزید و صدام…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۱۸ 4.4 (27)

بدون دیدگاه
      زودتر از همه بلندش کردم و مشغول تکون دادن لباسهاش شدم. پوست کف دست و روی زانوی شلوارش کمی خراش برداشته بود. چیزی نبود و ولی انگار…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۱۷ 4.7 (24)

بدون دیدگاه
  ابرو بالا انداختم و مشتاق نگاهش کردم. منظور از این حرف قطعاً وارد شدن به یه رابطهی الکی نبود. -خبریه؟ -خبر که چی بگم… خلاصهش اینه که یه دزد…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۱۶ 4.1 (19)

بدون دیدگاه
      دایی هول زده گوشی رو از جیبش دراورد. -مامان مامان غلط کردم… چشمات رو باز کن… به خدا همش الکی بود… به جان کسری راست میگم… بابا…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۱۵ 4.6 (15)

بدون دیدگاه
  با چشمهای ملتمس نگاهش کردم که سر تکون داد. -آره میام. خوشحال قبل از راه افتادن گوشیم رو برداشتم. قبل از هر چیزی باید مجوز ورود به عمارت رو…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۱۳ 4.5 (15)

بدون دیدگاه
  دنبالش نگردم چون براش ُمردم! سکوت کرد و من کنجکاو گفتم: -بعدش… بعدش چی شد؟ -بعدی نداره. من آدرس درستی از روستاشون نداشتم و هرچی هم گشتم، پیداش نکردم.…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۱۲ 4.2 (18)

بدون دیدگاه
  دستش رو دراز کرد و روی دستم گذاشت تا مجبور شم نگاهش کنم. -صدرا اونطور که فکر میکنی نیست. تو که زنشی باید بهتر از من بشناسیش… امکان نداره…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۱۰ 4.5 (13)

بدون دیدگاه
  این رو تغییر بده. یکم بیعقل هست، ولی چیکار کنم که دوستش دارم و نفسهام به نفسهاش بنده . اون روز از ته دلم از خدا خواستم چنین اتفاقی…
رمان ناجی

رمان ناجی پارت ۱۰۷ 4.6 (14)

بدون دیدگاه
      با لبخند خیرهی لبهای کش اومدهم مونده بود و چیزی نمیگفت. پشت لبخندش، دردی بود که به راحتی برام قابل درک بود. کمتر از من رنج نکشیده…