رمان دختری که من باشم پارت 5

4.5
(40)

من:خب میفهمن یکی اون بالاس!

خندید و گفت:چطوری میفهمن؟

من:غذام مونده بود رو زمین!تازه چطور یه خونه چیده شده مشکوک نیست؟!

لبخندی به من زد و گفت:لباسات همه اینجان مگه نه؟

یادم به کمد خالیم افتاد اخرین چیزی که توش مونده بود شالو و مانتوبیی بود که مهران برام گذاشت و لباسای قدیمیم.برگشتم پشت ماشینو نگاه کردم هر چی داشتم و نداشتم رو اورده بود یه نگاه به لباسای زیرم انداختم که پخش و پلا شده بود وسطشون!سریع خودمو کشیدم پشت ماشین و همه رو جا دادم بین مانتو هام!

بعد با خجالت برگشتم سمتش و گفتم:اره ولی…

ابروهاشو داد بالا و گفت:ولی بی ولی!میدونی چی رو اپن گذاشته بودی؟

نگاهش کردم. با رضایت لبخندی زد و گفت:اون یکی شناسنامتو!

نیشم باز شد.

خندید و گفت:منو دست کم گرفتی؟

با مشت زدم به بازوشو گفتم:خیلی بد جنسی!

صورتش جمع شد بازوشو گرفت و گفت:میدونی دستت خیلی سنگینه؟!

خندیدم.

گوشیش رو در اورد و گفت:حالا بگو میخوام چی کار کنم!

با تعجب نگاهش کردم یه شماره گرفت و گوشیشو گذاشت رو بلند گو و چند دقیقه بعد صدای پسری پیچید تو ماشین:جانم؟

_:سلام علی جون خودم!

_:به به به!اقا مهران راه گم کردی!

_:راهو که دارم درست میرم شمارتم درست گرفتم زنگ زدم حالتو بپرسم!

_:غلط کردی!کی تا حالا حال من واست مهم شده.

رو کرد به من بی صدا خندیدم.

گفت:بیا یه بار خواستی حالتو بپرسیم خودت نمیذاری

_:حرف مفت نزن بنال ببینم چه مرگته!

_:ببین میخوام برام یه کاری بکنی هستی یا نه؟

_:اها این شد حرف حساب!چی میخوای؟

_:باید برو مطب از اقا حسن کلیدامو بگیر برو خونه من!

_:که چی بشه؟مگه دیدی این حسن خان دفعه قبل چطوری حالمو گرفت؟

_:نگران نباش بهش گفتم هر وقت تو رفتی کیلیدا رو بهت بده!ببین برو بالا طبقه دوم اگه کسی اومد اونجا تو اسمت ارمان کریمیه الان یه هفتس اون بالا رو خریدی گرفتی؟

_:حالا کی هست این ارمان خان که من باید جاش نقش بازی کنم.

یه نگاه به من کرد و گفت:برمیگردم برات توضیح میدم.فردا هم برو مطب گلسا رو خر کن یه جوری حالیش کن که باید یادش بره که امروز منو با یه دختر تو مطب دیده.

_:ای بابا موضوع داره بیخ پیدا میکنه ها!

_:رومو زمین ننداز دیگه!

_:خرج داره واست!

_:باشه تو کارتو درست انجام بده من از خجالتت در میام! جلو بابام هم وا نمیدیا!

_:کی حرف پول زد شما حق اب و گل داری داداش. موضوع خونوادگیه؟

نیم نگاهی به من کرد و گفت:موضوعش همه گیره تو فقط حواستو جمع کن!صبر کن تا ساعت 4و 5 بعدا برو خونه باشه؟یه چند وقتی خونه من باش تا وقتی خبرت کنم خب؟

_:ای به روی چشم . خیالت راحت تا منو داری غم نداری.

_:خب دیگه خدافظ! خبری شد منو در جریان بذار.

_:باشه خدافظ

_:به سلامت!

گوشی رو قطع کرد .

مو لای درز نقشش نمیرفت.سرمو تکون دادم و گفتم:تو شیطونم درس میدی!

خندید و گفت:ما اینیم دیگه!

اینو گفت بعد به یه جایی اشاره کرد و گفت:رسیدیم.

نگاهمو کشیدم سمت جایی که انگشتشو گرفته بود یه ویلای سفید رنگ بزرگ روی یه تپه بود .همین طور که داشتم نگاه میکردم چشمم خورد به ابی که خیابون بهش منتهی میشد با هیجان گفتم:اونجا رو!

خم شدم سمت شیشه دستامو گذاشتم رو داشبورد ماشین و گفتم:همش ابه!

مهران که از عکس العمن من خندش گرفته بود گفت:از ویلا راحت میرسیم به ساحل!

بعد پیچید تو یه کوچه خالی!یه کم سربالایی رفتیم. مهران پارک کرد رو به روی در سیاه رنگ ویلاش و از ماشین پیاده شد. تنها ویلای رو تپه مال اون بود اون طرف کوچه هم دوباره کوه بود و درخت.

منم از ماشین پیاده شدم مهران داشت درو باز میکرد رو به من کرد و گفت:برو تو ماشین!همون طور که به اطراف نگاه کیردم گفتم:مثه خواب میمونه!

با خنده درو باز کرد و گفت:بفرمایید!

داخلو نگاه کردم. از تو حیاط میشد از بالا کامل دریا رو دید. دویدم تو بالای پله ها ایستادم مهران رفت سمت ماشین تا سوار شد.از هیجان سرمو گرفتم بالا و با صدای بلندی جیغ زدم.

مهران که ماشینو اورده بود داخل با تعجب پیاده شد و گفت:چی شد؟

همون طور با صدای بلند گفتم:این خیلی عالیه! محشره …

بدون توجه به صورت بهت زده مهران یه نگاه به ساختمون ویلا که چند تا پله بالا تر از حیاط بود انداختمیه ساختمون یه طبقه اما خیلی بزرگ بود دوتا رو به رو یه شیشه بزرگ بود اما داخلو معلوم نبود.از پله ها رفتم بالا جلوی خونه یه استخر بود یه نگاه بهش کردم و منتظر شدم تا مهران هم بیاد

همون طور که سرش تو صندوق عقب بود گفت:بیا حداقل لباساتو بردار!

یاد لباسایی افتادم که زیر مانتوم قایم کرده بودم بدون بدون برگشتم پایین چند تا شونو انداختم دور گردنم و رو شونم بقیه رو هم جمع کردم دو تو دستم دیگه نمیشد جلومو ببینم. به مهران نگاه کردم خیلی شیک و باکلاس یه چمدون کوچیک از صندوق عقب در اورد به من نگاهی کرد و گفت:میتونی؟

سرمو به علامت مثبت تکون دادم و با احتیاط در حالی که از گوشه لباسام جلو رو نگاه میکردم دنبال مهران راه افتادم.

ایستاده بودم تا مهران در ورودی رو باز کنه تازه داشتم سرما رو حس میکردم.خودمو جمع کردم تو لباسا و گفتم:اگه بابات بیاد اینجا؟

درو باز کرد و گفت:اون از اینجا اصلا خبر نداره!

قبل از این که تعارف کنه رفت تو.منم دنبالش رفتم درو بست .

گفتم:یعنی نمیدونه همچین ویلایی داری؟

سرشو به علامت منفی تکون داد به راهروی سمت چپ اشاره کرد و گفت:سومین در اتاق مهمانه برو وسایلتو بذار اونجا!

رفتم سمت اتاقا!درو با پام باز کردم همین که وارد اتاق شدم لباسا رو ریختم رو زمین!

یه نگاه بهشون کردم و گفتم:اخیش!

دستمو زدم به کمرم به اتاق نگاه کردم یه تخت خواب وسط اتاق بود کنارش یه کمد تو دیوار زده بوده رو به روم هم پنجره بود.

لباسا رو با پا شوت کردم سمت تخت و از اتاق رفتم بیرون. همین که از راهرو خارج شدم تازه چشمم خورد به فضای داخل ویلا!

یه اشپز خونه تماما چوبی رو به روم بود وسط هال هم یه دست مبل مخمل زرشکی رنگ چیده بودن یه فرش همرنگشون هم رو زمین پهن بود.رو به روش یه تلوزیون دو برابر چیزی که مهران تو خونش داشت بود.

مهرانو دیدم که نشسته بود رو به روی شومینه سنگی و داشت روشنتش میکرد بیشتره فضا خالی بود ولی زمین کاملا فرش شده بود.

از سقف بلندش هم چهار تا لوستر اویزون بود. دستامو زدم به کمرم و رفتم سمت اشپز خونه چند تا بتری عجیب غریب که روش خارجی نوشته بودن گوشه اپن اشپزخونه بود. رفتم سمتشونو گفتم:اینا چیه؟

بعد یکیشو برداشتم. مهران همون طور که مشغول شومینه بود گفت:اینا واسه تو خوب نیس دست نزن!

بدون توجه به حرفش در بطری که دستم بود باز کردم و سرمو بردم جلو بوی تند الکل زد تو دماغم!

سریع سرمو بردم عقب و گفتم:اه این چیه؟

مهران اومد سمتم بطری رو ازم گرفت و گفت:مگه نمیگم دست نزن؟اینا مشروبه به درد تو نمیخوره!

با کنجکاوی گفتم:اینی که میگن مشروب مشروب اینه؟

بطری رو ازش گرفتم و گفتم:امید میگفت خیلی خوشمزس!

خواستم ازش بخورم که بطری رو با شتاب کشید و گفت:اون غلط کرد با تو! مگه تو نماز نمیخونی؟نمیدونی حرامه نمازات باطل میشه؟

اینقدر دربارش تو رستوران شنیده بودم که یادم رفته بود یه روزی تو احکام خونده بودم خوردنش حرامه. لبامو جمع کردم در بطری رو دادم دستش چشم غره ای به من رفت و بعد از بستن درش گذاشتش سر جاش .

گفتم:خودت چرا میخوری؟

دستمو کشید و منو از اشپزخونه بیرون اورد و گفت:من فرق دارم تازه من همیشه نمیخورم فقط تو مهمونی اونم کم!

من:مگه کم و زیاد داره؟

دستمو ول کرد و با جدیت گفت:اینقد سوال نکن.

شونه هامو انداختم بالا رو رفتم سمت پنجره.

**********

مهران

نشسته بودم رو مبل شماره گلسا رو گرفتم بعد از چند تا زنگ برداشت

_:جانم؟

پوزخند زدم. فکر میکرد با یه جونم و عزیزم باز خر میشدم؟

گفتم:گلسا من تا یه هفته نیستم منشیم هم نمیاد!

_:منشیتم نمیاد؟

من:نه نمیاد!

_:پس کارای من چی؟

من:نمیدونم تا وقتی من نباشم اونم کارشو شروع نمیکنه! به اقا حسن بگو بیاد کمکت!

_:اونوقت چرا؟

من:چراش به خودم مربوطه! هفته دیگه با هم میایم

_:نترس نمیخورمش!

من:از تو بعید نیست از حسودی اونم بخوری!

_:اخه من به چیه اون دختره حسودی کنم اونم یکیه مثه بقیه کسایی که اوردی.

من:مطمئن باش این یکی خیلی فرق داره.

با حرص گفت:خب ؟همین؟

من:نکنه میخواستی زنگ بزنم بگم دوست دارم؟

میتونستم قرمزی صورتشو کاملا تصور کنم. گفت:خداحافظ

بدون این که جوابشو بدم قطع کردم.

یه نگاه به آوا انداختم.رو به روی تلوزیون روی مبل سه نفره نشسته بود پاهاشو جمع کرده بود تو بغلش و سرشو گذاشته بود روشون و با دقت به فیلم ترسناکی که داشت از ماهواره پخش میشد نگاه میکرد.

انگار تو جاش خشکش زده بود . رفتم کنارش نشستم تکیه داده به مبل و دستمو از پشت سرش گذاشتم رو مبل! اصلا متوجه من نشد.سرمو نزدیک بردم و گفتم:نمیترسی؟

یه دفعه از جا پرید.

خندم گرفت.

کوسنو برداشت اروم زد تو سرم و گفت:تو کی نشستی اینجا؟

من:اینقد ترسیده بودی که منو ندیدی.

چشم غره ای به من رفت و باز به تلوزیون خیره شد همون طور که فیلمو نگاه میکرد گفت:فیلمش به اندازه تنها خوابیدن تو بیابون رو به روی یه سری ساختمون متروکه نیمه ساخته ترسناک نیست.

همون لحظه سر یکی از دخترایی که تو فیلم بود متلاشی شد.صورتشو به حالت چندش جمع کرد.

من:مطمئنی میخوای ببینیش؟

سرشو به علامت مثبت تکون داد.

دوباره محو فیلم شد. نگاهش کردم عادت نداشتم کنار دختری بشینم و اینقدر نسبت بهم بی تفاوت باشه هر چند اوا برعکس همه دخترایی که دورو برم بودن کاملا به من بی تفاوت بود ولی اون لحظه دلم میخواست اذیتش کنم. دستمو بردم جلو گوششو کشیدم.

عکس العملی نشون نداد.. خودمو کشیدم طرفش همچنان غرق فیلم بود.

یه نگاه به نیمرخش کردم. نمیدونم چرا از نیمرخ اینقدر جذاب میشد؟!همون طور بهش خیره شدم چشمم از روی موهاش پایین رفت نور تلوزیون تو چشماش افتاده بود انگار یه چراغ قوه رو تو تاریکی روشن کرده باشن . به گونش نگاه کردم گونه کوچیکش رو صورتش استخونیش واقعا بهش می اومد.

بعدم به لبهاش نگاه کردم که از نیمرخ قلوه ای تر بودن.

به کل یادم رفت میخواستم چی کار کنم. پشت انگشت اشاره و وسطیمو بردم سمت صورتش و نرم کشیدم رو گونش.

غرید :نکن!

بدون توجه به حرفش اروم دستمو از رو گونم کشیدم سمت لباش!دستمو پس زد و گفت:اذیت نکن!

مسیر دستمو عوض کردم انگشتامو فرو بردم تو موهای بالای گوششو اون یه نیمچه مویی که داشت دادم عقب و باز بهش خیره شدم صورتش انگار داشت میدرخشید.انگشتمو کشیدم پشت گوشش.

برگشت سمتم و با حرص گفت:چرا نمیذاری فیلممو….

تن صداش رفته رفته پایین اومد و قطع شد.یه ذره تو چشمای من که بهش خیره شده بودم نگاه کرد اب دهنمو قورت دادم و به لباش خیره شدم.با ترس نگاهم کرد و گفت:چته؟

دوباره به خودم اومدم.دستمو با کلافگی کشیدم رو صورتمو گفتم:هیچی!

یه ذره ازم فاصله گرفت و گفت:واسه هیچی اینجوری زل زدی به من؟

نگاهمو ازش گرفتم کنترل رو برداشتم و تلوزیون رو خاموش کردم و گفتم:خوشم نمیاد همسفرم بشینه فقط فیلم نگاه کنه!

لباشو جمع کرد و ابروهاشو داد بالا و گفت:خب چی کار کنم پس؟

از جام بلند شدم نگاهمو کامل ازش گرفتم و گفتم:چه میدونم! تو خونه هم فقط میشینی جلوی تلوزیون؟من جای تو حوصلم سر رفت!

پوفی کرد و گفت:اخه تفریحات تو به من نمیخوره!

بعد با نگرانی بهم نگاه کرد و گفت:تا حالا با یه دختر اینقدر عادی مسافرت نیومدی نه؟

چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:محض اطلاعت من با هیچ دختری مسافرت نرفتم!

شونه هاشو انداخت بالا. گفتم:اینم یادت باشه من هر کاری دلم بخواد انجام میدماگه تا حالا کاری به کارت نداشتم بدون که از این به بعدم ندارم!

رفتم سمت راهرو وگفتم:من میرم واسه شام یه چیزی بخرم!

دوباره صدای تلوزیون بلند شد. گفت:باشه یه چیزی بخر واسه فردا بشه غذا درست کرد.

جوابشو ندادم رفتم تو اتاق و درو بستم!

رفتم سمت کمد و نفسمو با حرص بیرون دادم.

دیگه بد جور داشت میرفت رو اعصابم. چرا باید به یه دختر بچه جذب بشم و بعد بذارم اینجوری تحقیرم کنه؟منی که با یه اشاره هر کسی که میخواستم به دست می اوردم.اصلا اگه بهش نزدیک شم چی؟چی کار میخواست بکنه؟در برابر من بی دفاع بود. بعد از اونم کسی رو نداشت که بخواد باعث دردسرم بشه. اصلا میتونستم تا هر وقت بخوام باهاش باشم اونم نمیتونست اعتراضی بکنه…

دوباره از اتاق بیرون اومدم.نگاهش کردم هنوز نشسته بود روی مبل نفسمو فوت کردم و رفتم سمتش

درست بالای سرش قرار گرفته بودم همین طور که داشتم فکر میکردم چطوری باید ارومش کنم بهش خیره شدم. سرشو اورد بالا و گفت:باز میخوای اذیت کنی؟

به چشمای معصومش نگاه کردم. لبخند تصنعی زدم و گفتم:نه اومدم بپرسم چی میخوری؟

سرشو تکیه داد به پشت مبل و همون طور که منو نگاه میکرد گفت:فرقی نداره.

من:باشه!

اینو گفتم و خودممو به سرعت ازش دور کردم.

ایستادم تو حیاط. مشتمو کوبیدم رو ماشین .فکر تجاوز به سرم نزده بود که حالا زد.

سوار ماشین شدم و راه افتادم .

باید جلوی خودمو میگرفتم نه به خاطر اون به خاطر خودمم که شده باید دور آوا رو خط میکشیدم . این چند وقت اونقد به رابطه داشتن با دخترا عادت کرده بودم که دیگه نمیتونستم عادی برخورد کنم!

حوصله نداشتم برم رستوران دم اولین فست فودی که دیدم استادم و دوتا پیتزا خریدم.

و بعد هم یه ذره خرت و پرت برای غذای فردا.

یه کم معتلش کردم تا حالم خوب بشه و بعد برگردم.

وارد خونه شدم همون موقع بود که فیلم تموم شد. محکم درو بستم دوباره از ترس از جاش پرید! دستشو گرفت رو قلبش و گفت:چرا اینجوری میکنی؟

خندیدم و رفتم سمت شومینه به پیتزا هایی که تو دستم بود نگاه کرد و گفت:چی خریدی؟

خریدامو گذاشتم تو اشپز خونه و با جعبه های پیتزا و نوشابه نشستم رو به روی شومینه و گفتم:پیتزا!

دستمو گرفتم جلوی اتیش و گفتم:بیرون خیلی سرده!

پاشد اومد نشست رو به روی من سریع یکی از جعبه ها رو کشید سمت خودش. سرشو به دو طرف تکون داد و گفت:به به به!اخرین باری که پیتزا خوردم دوسال پیش بود اونم نه کامل یه قاچ!

در جعبه رو باز کرد همون طور که با لذت به پیتزا ها خیره شده بود گفت:چه بویی داره!

خندیدم و گفتم:یه جوری حرف میزنی ادم فکر میکنه داره چی هست حالا!

از جاش بلند شد و گفت:این یکی عکس گرفتن داره!

دستشو کشیدم دوباره نشست گفتم:من گوشی دارم!بشین راحت غذاتو بخور

یه تیکه از پیتزا رو برداشت یه گاز کوچیک ازش زد چشماشو بست با تمام احساسی که داشت گفت:خوشمزس!

چشماشو باز کرد مات این لذت بردنش شده بودم. با هیجان سسشو خالی کرد روش و این دفعه با ولع شروع کرد به خوردن!

غش غش زدم زیر خنده!

با لب و لوچه اویزون نگاهی به من کرد و گفت:چیه؟

به جعبه دست نخورده من نگاه کرد و گفت:نمیخوری؟

سرمو تکون دادم و گفتم:دختر خوب! یه خانوم هیچوقت با هول غذاشو نمیخوره!

لقمه ای که تو دهنش بود قورت داد و گفت:چطوری میخوره؟

یه تیکه از پیتزامو برداشتم و گفتم:اینجوری نگاه کن!

یه ذره سس زدم روش و گفتم:اولا که سس زیادی باعث میشه صورتت سسی بشه این هم منظره خوبی نیست! بعد به گوشه لبش که سسی شده بود اشاره کردم!

با انگشتش پاکش کرد.گفتم:بعدم اگه سسی بشه با دستمال باید پاکش کنی!

یه نگاه به اطرافش کرد و گفت:اینجا دستمال نیست!

من:باید همراهت باشه!

شونه هاشو انداخت بالا و با دقت نگاهم کرد گفتم:اولا که گازاتو بزرگ نمیگیری بعدم نجویده قورتش نمیدی!

سرشو تکون داد و سعی کرد بعدی رو با اداب بخوره!

منم مشغول شدم همون طور زیر چشمی نگاهش میکردم. اون یه دختر کوچیک بود و من 12 سال ازش بزرگتر بودم. چطور میشد به یه دختر بچه دست درازی کرد.

بعد از این که همه پیتزاشو خورد با ارنجش لبشو پاک کرد دستشو گرفتم و گفتم:نه دیگه نشد! دیگه این کارو نکنیا!

شقیقشو خاروند و گفت:یهو بگو برم بمیرم دیگه!

من:اینا مردن نیست باید یاد بگیری جلو یه نفر این کارو بکنی میگن دختره چقد بی ادبه!

نفس عمیقی کشید و گفت:باشه چشم! به جعبش نگاه کرد و گفت:ببین اینقد خوشمزه بود که یادم رفت عکس بگیرم!

گوشیمو اوردم بیرون و گفتم:من یکی دارم بردار باهاش عکس بگیر!

خندید و گفت:باشه!

نشست رو سکوی کنار شومینه و اخرین تیکه پیتزامو گرفت دستش رو به روش نشستم تا عکس بگیرم! با دست زد کنارشو گفت:خودتم بیا!

نشستم کنارش و عکس گرفتم!

بعد از عکس سریع پیتزا رو گاز زد و گفت:دهنی شد دیگه این مال من!

خندیدم و پیتزا رو از دستش کشیدم و گفتم:هیچم دهنی نشد

سرشو اورد جلو زبونشو چسبوند به پیتزا. با حرص گرفتمش سمتشو گفتم:بیا!

همون طور که میخندید پیتزا رو از دستم گرفت! دو تیکش کرد و گفت:بیا بخور!

با چندش نگاهش کردم!

قیافشو مظلوم کرد و گفت:به جون خودم اینجاشو زبون نزدم!

با اکراه ازش گرفتم!

خندید وگفت:باور کن سالمه.

سرمو تکون دادم و همشو جا دادم تو دهنم!

شاید اون خوشمزه ترین تیکه ای بود که خوردم!

رو کردم بهش و گفتم:فردا میبرمت شهرو ببین.

با خوشحالی نفس عمیقی کشید و گفت:ممنونم!

من:بابت چی؟

یه نگاه به اطرافش کرد و گفت:بابت این همه هیجان!

سرشو گرفت بالا و گفت:این تیکه از زندگیم به عنوان تنها خاطره خوبی که دارم همیشه تو ذهنم میمونه!

قلبم با این حرفش فشرده شد.حق اون نبود که چنین زندگی داشته باشه. خیلیا بودن که اگه تو شرایط آوا قرار داشتن نه تنها دلمو به درد نمی اوردن بلکه حس میکردم واقعا حقشونه اما این دختر مگه چی کار کرده بود که تو این سن باید اینقدر زجر میکشید.

یه ذره نگاهم کرد و گفت:میشه یه لحظه فکر کنی پسرم؟

با تعجب گفتم:چطور؟

_:میخوام یه دقیقه رفیقمو بغل کنم!

لرزش تلخی که تو صداش بود حس بدی بهم میداد. برای این که جو رو عوض کنم گفتم:حالا چرا پسر؟دختر باشی نمیشه؟

تک خنده ای کرد و گفت:نه! دوست ندارم با اون حس بغلم کنی.

دستامو باز کردم.اومد جلو خودشو تو بغلم جا کرد!

سرشو گذاشت رو شونم منم متقابلا همین کارو کردم. او لحظه واقعا هیچ حسی به جز ارامش دادن بهش نداشتم.

سرشو چند بار رو شونم تکون داد بعد کم کم طرز نفس کشیدنش تغییر کرد. فهمیدم داره گریه میکنه !خواستم بکشمش عقب حقله دستشو محکم تر کردو سرشو فرو برد تو لباسم!

حتی نمیتونستم درست درک کنم که این دختر چی کشیده تا باهاش ابراز هم دردی کنم.هیچ صدایی ازش در نمی اومد فقط بدنش اروم میلرزید. از فکری که قبل از رفتنم کرده بودم پشیمون و خجالت زده شده بودم.بغضمو قورت دادم و سرمو بردم طرف صورتش و گفتم:حالت خوبه؟

لباسمو تو مشتش گرفت و سرشو به علامت مثبت تکون داد.

دستمو کشیدم رو سرش و گفتم:گریه کن تا سبک شی!

انگار که یه عمر منتظر چنین حرفی بوده باشه , نفس عمیقی کشید و شدت گریش بیشتر شد.

من:همه چی تموم شد . دیگه لازم نیس ناراحت باشی خب؟

سرشو تکون داد!

من:من مواظبتم!

با صدای گرفته ای گفت:میدونم!

من:افرین دختر خوب!دیگه لازم نیست گریه کنی.

خواستم بکشمش عقب ولی بی فایده بود.

من:آوا؟

جواب نداد گریه هاش به هق هق تبدیل شده بود.

دیگه تلاشی واسه اروم کردنش نکردم شاید واقعا نیاز داشت که گریه کنه تا اروم شه دستامو دور کمرش حقله کردم و خیلی نرم موهاشو وسیدم.

اونقدر گریه کرد تا بالاخره خوابش برد!بلندش کردم و بردمش تو اتاقش در اتاقو که باز کردم دیدم همه وسایلشو پخش کرده وسط اتاق! خوابوندمش روی تخت و پتو رو کشیدم روش نشستم کنار تخت دماغش و گونه هاش از بس گریه کرده بود قرمز شده بودن.اشکاشو پاک کردمو بهش نگاه کردم. به جای این که سعی کنم کمکش کنم به چه چیزایی که فکر نکرده بودم اهی کشیدم و از جام بلند شدم و از اتاق اومدم بیرون!

رفتم تو اتاقم دراز کشیدم رو تخت و شماره ثمیین رو گرفتم . خیلی زنگ خود تا جواب بده.

_:الو؟

صداش خوابالود بود به ساعت مچی رو دستم نگاه کردم تازه یازده و نیم بود.گفتم:پولتو میری از همون کسی میگیری که براش خبر بردی دیگه هم خونه من نمیای!فهمیدی؟

_:مهران من….

من:حرف نباشه بیخود خودتو توجیه نکن یه ریال پولم نمیتونی از من بگیری

_:امیر مجبورم کرد بگم اون دختره رو دیدم

من:امیر از کجا خبر داشت اصلا دختری پیش من زندگی میکنه یا نه؟!

_:باور کن من خبر ندارم فقط از روز اولی که اومدم بهم گفت….

ادامه حرفشو نزد. با تعجب گفتم:چی گفت؟

_:هیچی ولی باور کن من سر خود حرفی نزدم.

من:گفتم چی گفت؟

ساکت شد. با صدای بلندی گفتم:میگی یا نه؟

_:باشه … باشه اروم باش میگم!فقط تورو خدا بهش نگو از من شنیدی.

من:د یالا بگو ببینم چی گفته!

_:روز اول بهم گفت وقتی میام خونت حواسم به تلفنا و رفت و امدات باشه اگه دختری رو دیدم بهش بگم!

من:چی گفتی؟

_:واسه این کارم 800 تومن بهم داد.

من:یعنی تورو فرستاده چاسوسی منو بکنی؟اون چرا باید کارای منو کنترل کنه؟

_:به خدا من از چیزی خبر ندارم فقط خبرایی که میخواست براش می بردم!

با لحن تهدید امیزی گفتم:یه کلمه هم با کسی درباره این تماس حرف نمیزنی فهمیدی؟

_:اگه بگم سر خودم میره! مطمئن باش نمیگم!

من:ولی به هر حال من بهت پولی نمیدم! تا یاد بگیری خیانت کار نباشی!

همین که خواست جوابمو بده گوشی رو قطع کردم.

با عصبانیت شماره امیرو گرفتم ولی قبل از این که زنگ بخوره پشیمون شدم. باید میفهمیدم چرا واسه من بپا گذاشته! رابطه داشتن من با یه دختر چه فرقی برای اون داشت؟یعنی به خاطر این بود که منو از دست نده؟نه صد تا بهتر از من مشتریش بودن تازه اینقدر واسش نمی صرفم که بخواد 800 هزار تومن بابتش بده!

باید می فهمیدم فقط از ثمین اینو خواسته یا به همه گفته.

تو بلاک لیستمو باز کردم شماره مهسا رو از توش پیدا کردم و بهش زنگ زدم هنوز یه زنگ نخورده بود که جواب داد:الو؟مهران عشقم خودتی؟

پوفی کردم و گفتم:خودمم!

_:میدونستم دلت برام تنگ میشه عزیزم وای نمیدونی من چی کشیدم!

همون لحظه صدای مردی پیچید تو گوشی:با کی حرف میزنی؟بیا دیگه!

پوزخندی زدم و گفتم:اخی !چقدر زجر کشیدی!

من منی کرد و گفت:اخه…من…

من:بسه بسه من اگه میخواستم گول یکی مثه تورو بخورم خیلی وقت پیش میخوردم. حالا گوشتو بده من ببین چی میگم . یه سوالی ازت میپرسم درست و راست جوابمو میدی و اگر نه بلایی سرت میارم که خودتم نفهمید از کجا خوردی!

_:چیزی شده؟

من:اره شده! تو بابت خبر بردن از خونه من واسه امیر پول می گرفتی؟

ساکت شد.

من:چی شد؟!

_:نه!

از لحنش معلوم بود دروغ میگه!

با حرص گفتم:گفتم راستشو بگو!

_:باور کن نمیدونم از چی حرف میزنی!

با عصبانیت گفتم:پس 800 تومن واسه چی از امیر گرفته بودی؟

از دهنش پرید:اولا هشتصد نه و پونصد بعدم…

حرفشو خورد فهمید سوتی داده گفتم:بعدم چی؟

_:تورو خدا مهران نپرس اگه امیر بفهمه منو میکشه!

من:مطمئن باش اگه حرف نزنی خودم اول میکشمت!

_:باشه میگم!فقط قول بده امیرچیزی نفهمه!

من:نمیفهمه!

صدای پسره بلند شد:مهسا!

_:الان میام دو دقیقه صبر کن عزیزم.

صداشو اورد پایین و گفت:بهم گفته بود باید همه چیزو بهش بگم و نذارم دختری بهت نزدیک شه!

من:چند وقت؟

_:چی؟

من:چند وقت بود اینو بهت گفته بود؟

_:از همون روز اول!

باز صدای نکره مرده بلند شد:میای یا من بیام؟

من:برو دیگه!

_:ببخشید عزیزم!

من:فکر نکن خبریه زنگ زدم اینو بپرسم .خدافظ !

گوشی رو قطع کردم اصلا سر در نمی اوردم چه خبره؟!

**********

آوا

چشمامو باز کردم نمیدونستم چند وقته خوابیدم.

نشستم سر جام یاد دیشب افتادم. نفسمو دادم بیرون و لبخند زدم انگار یه بار بزرگ رو از دوشم برداشتن.یه نگاه به اطرافم کردم من کی اومدم تو اتاق؟

یه ذره با خودم فکر کردم شاید چیزی یادم بیاد . یه دفعه محکم زدم رو پیشونیم و گفتم:وای مهران!

یه گوشه از پیشونیم درد شدیدی احساس کردم انگشتمو کشیدم دیدم جوش زدم!پوفی کردم و از جام بلند شدم.

اگه کارمو رو یه منظور دیگه میگرفت چی؟عجب حماقتی کرده بودم اون پسره چیطوری میخواست احساس یه دخترو درک کنه ؟! شاید این کارو میذاشت به حساب علاقه . باید هر جور شده بهش می فهموندم که بغل کردنش بی منظور بوده.

یه نگاه به لباسام که روی زمین ریخته بود انداختم باید جمعشوم میکردم ولی اصلا حوصلشو نداشتم. یه نگاه به لباسام کردم خوب بود .از اتاق اومدم بیرون و رفتم سمت دستشویی.

صورتمو شستم و یه نگاه به جوش بزرگی که رو پیشونیم بود انداختم چیزی واسه فشار دادن نداشت و اگر نه تا الان دخلشو اورده بودم.

وارد پذیرایی شدم نمیخواستم دیگه حرفی از دیشب زده بشه!کمرمو صاف کردم یه ذره به اطراف نگاه کردم ولی خبری از مهران نبود خواستم برم بیرون که صدایی از پشت سرم گفت:بیدار شدی؟!

برگشتم سمت مهران که ایستاده بود تو اشپزخونه.

لبخند محوی زدم و گفتم:اره!

دستی تو موهام کشیدم تا مرتبشون کنم و رفتم سمتش!

لیوان چایی که دستش بود گذاشت رو میز و خودشم نشست و گفت:خوب خوابیدی؟

بدون این که نگاهش کنم گفتم:اره!

تکیه داد به صندلی و گفت:بیا بخور!

نشستم روی صندلی زیر چشمی نگاهش کردم فکرش مشغول بود نگران به نظر میرسید یعنی ربطی به دیشب داشت؟یه لقمه کره مربا برای خودم گرفتم. همچنان یه جای دیگه سیر میکرد جرات نداشتم ازش چیزی بپرسم میترسیدم بحث دیشبو وسط بکشه.

سریع غذامو خوردمو از جام بلند شدم اون همچنان تو فکر بود.

بیخیال از اشپزخونه رفتم بیرون و رفتم سمت اتاقم تا وسایلمو مرتب کنم.

داشتم لباسامو میذاشتم تو کمد که مهران اومد تو اتاق و گفت:میخوای بریم لب دریا؟

لبخندی زدم و گفتم:خیلی دلم میخواد از نزدیک ببینمش!

زیپ کاپشنشو بالا کشید و گفت:حیف هوا سرده و اگر نه میرفتیم تو اب!

شونه هامو انداختم بالا و گفتم:به هر حال که من شنا بلد نیستم!

سرشو تکون داد و گفت:خب یه چیزی بپوش بیا بریم!

نگاهش کردم هنوز چهرش همون طوری بود دیگه کنجکاوی بهم غلبه کرد گفتم:اتفاقی افتاده؟

_:نه!

من:انگار افتاده!

شونه هاشو بالا انداخت و گفت:چیز مهمی نیست!

پالتوی کرم رنگ کوتاهی که مهران خریده بود تنم کردم و یه شال پیچیدم دور سرم!

خندید و گفت:بازم که اینجوری شال سرت کردی!

من:مگه نمیگی سرده؟

دستم گذاشتم رو گوشامو و گفتم:من به اینا احتیاج دارم!

خندید و سرشو تکون داد و گفت:بیا بریم!

دنبالش راه افتادم.عمون طور که از پله ها پایین میرفتیم گفتم:چقد اینجا می مونیم؟

_:نمیدونم! تا وقتی دوستم زنگ بزنه و بگه همه چی مرتبه!

شونه هامو انداختم بالا دستامو فرو کردم تو جیبم و از پله ها پایین رفتم .

به ساحل که رسیدیم دوباره هیجان دیروز اومد سراغم دویدم و خودم رسوندم لب اب! یه نگاه به جلو کردم با این که دیدن اون همه اب منو میترسوند ولی در عین حال بهم ارامش میداد.

موجا دورست تا نزدیک پام می اومدن و برمیگشتن.

برگشتم سمت مهران دیدم عقب ایستاده و با اخم داره با تلفن حرف میزنه!

دوباره رومو کردم سمت اب!پامو اروم بردم جلو و از پنجه جلوی کفشمو زدم به اب!

ولی قانع نشدم کفشمو در اوردم و این دفعه انگشتامو زدم به اب !اونقدر سرد بود که تا مغز استخونم لرزید ولی اهمیت ندادن اون یکی کفشمم در اوردم پاچه های شلوارمو تا کردم و رفتم جلو ولی نه زیاد فقط تا مچ پام تو اب بود.

با هر موجی که میزد سرما رو بیشتر احساس میکردم .

تو حس و حال خودم بودم که مهران صدام زد:آوا بیا این طرف!

من:نه خیلی کیف میده!

_:سرما میخوری!

من:زیاد که جلو نرفتم!

همون لحظه یه موج زد و پاهام تا زانو خیس شد.

از ترسم برگشتم عقب مهران اومد نزدیک و دسمو گرفت و منو کشید عقب و گفت:میخوای مریض شی؟

کفشامو برداشتم و گفتم:نمیشم!

کفشامو پام کردم و گفتم:اینجا خیلی قشنگه!

یه نفس عمیق کشیدم مهران گفت:باید تابستون یا بهار بیای!

خندیدم و گفتم:به همین الانشم راضیم!

حصیری که دنبال خودش اورده بود روی پله ها پهن کرد ونشست روش منم رفتم و کنارش نشستم رومو کردم به دریا و یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:زیاد اینجا میای؟

_:واسه تعطیلات عید با دوستام میام!

بهش نگاه کردم و گفتم:پس خونوادت چی؟

_:یعنی چی چی؟

من:خب عیدا ادم باید پیش خونوادش باشه!

لبخندی زد و گفت:زندگی من از اونا جداست!

من:چرا؟

لبخندی زد و گفت:خب من سی سالمه!فکر کنم این کافی باشه تا بخوای از خونوادت جدا شی و یه زندگی مستقل داشته باشی!

من:به من ربطی نداره اما به نظرم یه کم زیادی ازشون جدا نشدی؟

_:چطور؟

من:از صحبتای اون روزت با بابات فهمیدم ارتباط خوبی باهاش نداری! بعدم این که اونا حتی خبر ندارن پسرشون اینجا یه ویلا داره!دوست داری درباره کارایی که میکنی بهشون چیزی بگی… حتی تعطیلاتتم باهاشون نمیگذرونی!

لبخندی زد و رو کرد به منو و گفت:میدونی من ذاتا ادمیم که خوشم نمیاد چیزی بهم تحمیل بشه یا این که بخوان محدودم کنن یا حتی محبت بیجا بهم داشته باشن طوری که بشه دخالت تو زندگیم .چون من تک فرزندم مامانم خوشش میاد لوسم کنه و تمام ارزوهاشو به وسیله من بر اورده کنه ولی من خوشم نمیاد.

من:بهت امر و نهی میکنن؟

سرشو به علامت مثبت تکون داد و گفت:میخوان مجبورم کنن با دختر خالم ازدواج کنم!منم اونو دوست ندارم تا وقتی که یا اون ازدواج کنه یا مامان و بابام دست از این حرفشون بکشن منم خودمو ازشون دور نگه میدارم.

من:خب تو از کجا میدونی شاید خوشبخت بشی باهاش

پوزخندی زد و گفت:اولا که من قصد ازدواج ندارم در ثانی اگه داشته باشم با عمرا دختر خالمو انتخاب کنم!

من:چرا؟

_:چون چیزایی ازش میدونم که اگه تو هم جای من بودی اونو انتخاب نمیکردی.

نگاهش کردم. گفت:بگذریم

دستامو از پشت تکیه دادم رو زمین و گفتم:خب چرا بهشون نمیگی که اون به دردت نمیخوره؟

خندید و گفت:فکر میکنی نگفتم؟اگه تو خونه ما بگی بالای چشم نادیا خانوم ابروئه چنان موضع میگیرن که فکر میکنی چیزی که چشمات دیده هم اشتباه بوده!کاش یه بچه دیگه هم داشتن تا دست از سر من یکی بر می داشتن.

اهی کشیدم و گفتم:اگه مامان منم یه پسر داشت….

حرفمو ادامه ندادم باز رومو کردم رو به دریا این جمله خیلی ادامه داشت اگه مامانم یه پسر داشت من هیچوقت یه پسر بزرگ نمیشدم هیچوقت اواره نمیشدم هیچوقت لازم نبود از جامعه فرار کنم شاید یه ادم مهم میشدم میتونستم درس بخونم و به ارزوهام فکر کنم .ازدواج کنم و بچه داشته باشم.

مهران انگار که ذهن منو خونده باشه گفت:فکر کن مادرت پسر دار میشد اونوقت فکر میکنی اصلا تورو به دنیا می اورد؟

ابروهامو دادم بالا و نگاهش کردم . نیشخند زد. سرمو تکون دادم و گفتم:اگه من به دنیا نمی اومدم هیچی از امورات دنیا کم نمیشد.

قطره های بارون کم کم صورتمو خیس کرد .

مهران هم از جاش بلند شد و گفت:بیخیال! هر چقدرم زندگی سخت باشه هیچکس ارزو نمیکنه ای کاش به دنیا نمی اومد.

چشمکی زد و گفت:زندگی از هر دختری وسوسه انگیزتره!

از جام بلند شدم و گفتم:تو ام با این ذهن منحرفت . اصلا دنیا رو زیر سوال میبری!

حصیرو از رو زمین برداشتم و راه افتادیم سمت ویلا!

رفتم تو اشپز خونه تا یه چیزی واسه ظهر درست کنم. مهران گفت:مگه اشپزی هم بلدی؟

من:اینم سواله؟اگه بلد نبودم که میمردم از گرسنگی!

تکیه داد به کابینتا و گفت:راست میگی خب!

رفتم سراغ برنجا که تلفنش زنگ خورد.

_:اوه به به اقای خبر چین!

از لحنش معلوم بود عصبیه ولی داره خودشو کنترل میکنه.

_:حواست به زبونت باشه که کجا ازش حرف در میره چون ممکنه دفعه بعدی خودم بیام بیخ تا بیخ ببرمش …

….

_:باشه بابا مهم نیست وقتی یه حرفی بی پایه و اساس باشه هر چقدرم بگرده اخرش معلوم میشه صحنه سازی بودم!

…..

_:به اقا رو یعنی تو هم باورت نمیشه طرف پسر بوده؟خب برو خودت ببین!

…..

_:حالا اصلا چه فرقی به حال تو داره؟

…….

_:معلومه که دیگه نمیخوامش! دختره دروغ گو معلوم نیست چه فکری با خودش کرده و این داستانا رو سر هم کرده!

…..

یه ذره فکر کرد و گفت:اتفاقا میخواستم بگم خیلی زود یکی دیگه رو برام پیدا کن!میخوام زودتر از شر این دختره خلاص شم.راستی پولی هم بهش نمیدم به خودشم گفتم .

……

_:همین که گفتم ناراحتی خودت بهش پول بده!دیگه هم نبینم یکی مثه این بفرستی که فکر کرده خیلی زرنگه و منو احمق فرض کنه و الا دیگه با تو هم طرف حساب نمیشم!

…….

چقد راحت درباره دخترا حرف میزدن انگار داشتن کالا مبادله میکردن.کارای مهران خیلی ضد و نقیض بود اصلا بهش نمی اومد همچین ادمی باشه صد در صد چیزی که من ازش میدیدم کاملا با چیزی که دخترای دیگه میدیدن فرق داشت.

…….

_:من دیگه کار دارم این صغرا کبرا ها رو واسه من نچین یکی دیگه رو پیدا میکنی هیچ پولی هم به ثمین نمیدم!خدافظ!

گوشی رو قطع کرد و لا حرص گفت:فکر کرده من احمقم!خیلی زودتر از اونی که فکر کنی میفهمم چه غلطی داری میکنی اقا امیر.

این امیر اصلا به نظرم ادم جالبی نبود وقتی به من که فکر میکرد پسرم اون جوری نگاه میکرد معلوم بود چقدر وضعش خرابه. رفیق ناباب که میگفتن همین بود مطمئن بودم مهرانو اون کشیده تو خط این جور کارا!

نفسشو با حرص فوت کرد گفتم:چیزی شده؟

دستشو کشید تو موهاش و گفت:مشکل روی مشکل!

من:بگو شاید بتونم کمکت کنم!

سرشو تکون داد و گفت:امیر واسه تو خطر ناکه نمیخوام درگیر بشی و یه مشکلی این وسط واست پیش بیاد

من:اصلا این امیر کی هست؟

پوزخندی زد و گفت:عامل اصلی منحرف شدن من!یکی که قبلا فکر میکردم دوستمه ولی حالا میفهمم یه کاسی زیر نیم کاسش بوده از اول!

پس حدسم درست بود. گفتم:پس چرا دورشو خط نمیکشی؟

_:چون داغ بودم حالیم نبود ولی حالا چشمام تازه باز شده.اول حسابشو میرسم بعدا ولش میکنم.

سرمو تکون دادم و گفتم:پس موضوع کینه های شتری پسرونس

خندید و گفت:این اصطلاحاتو از کجا میاری؟!

شونه هامو انداختم بالا و گفتم:از دورو بریام شنیدم!فقط مواظب باش این جور مواقع یکی از دو طرف زیر اون شتره له میشه!

سرشو تکون داد و اومد جلو و گفت:فعلا تا اینجام میخوام بیخیالش بشم تا فکرم باز شه!خب ببینم ناهار چی میخوای بهمون بدی؟

5 روز اونجا موندیم چون هوا خوب نبود نتونستیم زیاد بیرون بریم ولی با این حال تو این چند روز خیلی احساس خوبی داشتم حس میکردم میتونم به مهران اعتماد کنم حالا دیگه نگرانی بابت اون نداشتم.داشتم لباسامو جمع میکردم که مهران وارد اتاق شد با دیدن چمدون بزرگی که تو دستش بود لباسا رو زمین گذاشتم چمدونو گذاشت رو تخت و گفت:نمیشه اینجوری بیاریشون!

نگاهی به چمدون کردم و گفتم:از کجا اوردی؟

زیپشو باز کرد و گفت:خریدم!

یه ذره نگاهش کردم و گفتم:چقد شد؟

لبخندی زد و گفت:کادوئه!

صورتمو جمع کردمو گفتم:چقد شد؟

دستی رو شقیقش کشید و گفت:100

ای خدا من فکر این بودم که بعد از برگشتنم با کدوم پول واسه خودم غذا بخرم! نمیخواستم روز به روز بیشتر بهش بدهکار بشم!

یه دفعه گفت:اها راستی یه چیزی!

نگاهش کردم کیف پولشو از تو جیبش بیرون کشید و گفت:موتورت به فروش رفت. خندیدم خدایا کاش یه چیز دیگه ازت میخواستم.

چند تا تراول پنجاه تومنی بیرون کشید نشمردمشون بعد گرفت طرفمو گفت:چون قدیمی بود زیاد نخریدنش فقط 400!

نیشم باز شد. خدایا کاش یه چیز دیگه ازت میخواستم. بعد با خودم فکر کردم چی مهم تر از پول اونم واسه سیر کردن شکم. گفتم:به کدوم بدبختی انداختینش؟

سرشو تکون داد و گفت:چطور؟

با خنده گفتم:من اون موتورو 280 تومن خریدم!

لبخند محوی زد اصلا تعجب نکرده بود.گفت:تازه من میخواستم 500 بفروشمش ولی خریدار راضی نشد!

تراولا رو از دستش گرفتم پول چمدونو ازش جدا کردم و بهش پس دادم.

وسایلمو جمع کردم و سوار ماشین شدیم.

تکیه دادم به صندلی و گفتم:خیلی بهم خوش گذشت!

لبخندی زد و گفت:ما که جایی نرفتیم !

در حالی که روبه رومو نگاه میکردم شروع کردم به شمردن با انگشتام و گفتم:یه روز رفتیم ساحل! یه روز رفتیم جنگل!یه روز ناهار رفتیم رستوران! یه روز تمر و لواشک خوردیم!یه شب پیتزا خوردیم!از همه مهمتر من اومدم شمال رفتم تو یه ویلای گرون قیمت چند روز زندگی کردم.

لبخندی زد و گفت:تجربه خوبی بود!

رو کردم بهش و گفتم:فکر نمیکردم چنین ادمی باشی!

_:چه ادمی؟

من:ارومو متین!

_:لطف داری!

من:تعریف نبود حقیقتو گفتم!

سرشو تکون داد و گفت:میدونم!تو از اون ادمایی نیستی که چاپلوسی کنن!

نیشخندی زدم و گفتم:یه جوری میگی انگار از ادمای چاپلوس بدت میاد!

_:خب بدم میاد!

من:خالی نبند هیچکس از این که دیگران ازش تعریف کنن بدش نمیاد!

لبخندی زد و گفت:میدونی از حرف زدنت خوشم میاد!

من:چرا؟

_:خب نه تنها هیچ دختری بلکه هیچ پسری رو هم ندیدم که اینقدر درباره هر مسئله ای رک و دقیق حرف بزنه! از همه مهم تر بدونه که چی میخواد بگه!

شونه هامو انداختم بالا و گفتم:خب اینقدر بیکار بودم که بشینم به حرف زدن فکر کنم!

لبخندی زد و گفت:بعضی وقتا خوبه با هم هم صحبت بشیم هوم؟

لبخندی زدم و گفتم:اگه خونت شومینه داشت از اون چایی های داغ با بیسکوییت هم داشتی هر شب می اومدم برات حرف میزدم!

لبخندی زد و گفت:خونمم شومینه داره!

من:دیدمش ولی ازش استفاده نمیکنی!

_:چرا ولی گاهی اوقات!

رو کرد به منو گفت:با این که سنت به من نمیخوره اما رفتارت جوریه که فکر میکنم ما دوستای خوبی برای هم میشیم!

لبخندی زدم و گفتم:رفقای خوبی!

نیشخندی زد و گفت:یه چیزی بهت میگم البته رو منظور بد نگیریا! ولی تو اونقدر دختر قوی هستی که به خودم حتی اجازه نمیدم بهت نظر داشته باشم.

سرمو تکون دادم و گفتم:چرا منظور بد؟! تازه فکر کنم اینجوری حس بهتری بهت دارم!

لبخندی زد و ضبطو روشن کرد یه اهنگا یه ریتم اروم شروع شد و بعد خواننده شروع کرد به خارجی خوندن! با این که چیزی نمیفهمیدم ولی از اهنگ خوشم اومده بود سرمو تکیه دادم به صندلی و به بیرون خیره شدم با صدای اهنگ و تکونای ماشین و جای گرم و نرمم خیلی زود خوابم برد.

**********

مهران

یه نگاه به اوا کردم . خوابش برده بود.وقتی میخوابید با نمک تر میشد همون طور که اهنگو گوش میدادمنفس عمیقی کشیدم و چشممو از آوا گرفتم و به جاده خیره شدم.

……….

Whenever I’m alone with you

هر وقت با تو تنهام

You make me feel like I am young again

باعث میشی حس کنم دوباره جوون شدم

Whenever I’m alone with you

هر وقت با تو تنهام

You make me feel like I am fun again

باعث میشی دوباره حس شادابی کنم

However far away I will always love you

هرچقدر ازت دور باشم بازم دوستت خواهم داشت

However long I stay I will always love you

تا هروقت زنده ام دوستت خواهم داشت

Whatever words I say I will always love you

با هر کلمه ای که میگم همیشه عاشقت میمونم

I will always love you

همیشه عاشقت میمونم

Whenever I’m alone with you

هر وقت با تو تنهام

You make me feel like I am free again

باعث میشی حس کنم دوباره آزاد شدم

Whenever I’m alone with you

هر وقت با تو تنهام

You make me feel like I am clean again

باعث میشی حس کنم دوباره پاکم

…………..

(تکیه ای از اهنگadele – love song)

ماشینو تو حیاط پارک کردم شونه آوا رو تکون دادم و گفتم:پاشو دیگه چقد میخوابی؟!

با چشمای نیمه باز گفت:ها؟

در ماشینو باز کردم و گفتم:رسیدیم!

سرمایی که از بیرون تو ماشین نفوذ کرد باعث شد چشماشو باز کنه!

از ماشین پیاده شدم و درو بستم علی ایستاده بود رو به روی من همون طور که با کنجکاوی به اوا نگاه میکرد گفت:پس اون دختر دردسازه اینه!

به اوا نگاه کردم داشت لباساشو مرتب میکرد.

علی ادامه داد:فکر نمیکردم ریزه پسند باشی!

دستمو گذاشتم پشت کمرشو گفتم:من باهاش کاری ندارم

خندید و گفت:بله نداری!

من:فقط دارم بهش کمک میکنم!

نیشخندی زد و گفت:لابد محض رضای خدا؟

من:این همه خلاف رضای خدا کار کردم گفتم یه بار محض رضاش باشم شاید یه گوشه بهشت جامون داد.

آوا از ماشین پیاده شد.چشمای خواب الودشو مالید و رو کرد به علی و گفت:سلام!

به علی نگاه کردم نگاهش رو استخون ترقوه آوا که از یقش معلوم بود خشک شده بود.

به آوا اشاره کردم و گفتم:شالت افتاده!

خیلی زود منظورمو گرفت یه نگاه به چشمای خیره علی کرد و شالشو پیچید دور یقه و سرش!

علی که دیگه جلوی دیدش گرفته بود به خودش اومد دستشو دراز کرد سمت آوا و گفت:سلام! من علی ام.

آوا یه نگاه غضبناک به دستش انداخت و بدون این که دستشو بگیره گفت:منم اوام!

خوشم می اومد که با یه حرکت از طرف مقابل سریع میشناختش. علی که حسابی خورده بود تو حالش یه کم عقب کشید و گفت:خوشبختم!

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 40

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

پارت های قبلی همین رمان
رمان های کامل

دسته‌ها

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x