رمان دختری که من باشم پارت 9

4.4
(27)

لبمو گزیدم تا صدای گریم تو خونه نپیچه! با یه نفس شمعا رو فوت کردم و تو بغل خودم جمع شدم و چشمامو بستم…

دور حوض لی لی میکردم با جیغ و فریاد میگفتم:امروز تولد منه!

دستامو بردم بالا و در حالی که میپریدم با شادی برای خودم دست میزدم.

زن داییم نشسته بود لب حوض و داشت سر شیر میوه ها رو میشد با غیض گفت:بچه دو دقیقه ساکت شو!

همون موقع شهاب پسر خودش هم راه افتاد دنبالم.هر دو با هم حیاطو دور میزدیم و میگفتیم :تولده تولد!!!

شیرو بست و گفت:سرمو بردین!

کم کم ساکت شدم رفتم کنارش نشستم دستامو گذاشتم زیر چونمو و زانوهامو تکیه گاه بازوهام کردم داشت با حوله سیبا رو خشک میکرد گفتم:زن دایی!

بدون این که نگاهم کنه گفت:هان؟

موهامو از جلو صورتم کنار زدم و گفتم:مامانم امروز میاد؟!

شونه هاشو انداخت بالا و گفت:من چه میدونم!

با ناراحتی گفتم:اخه امروز تولدمه!

_: امروزم یه روزه مثه روزای دیگه! وقتی مامانت دوست نداره ببینتت چه فرقی داره تولدته یا نه!

لب ورچیدم از جام بلند شدم و در حالی که پامو زمین میکوبیدم گفتم:مامانم خیلیم منو دوست داره!

پوزخندی زد و با اون قیافه بدجنسش بهم نگاه کرد و گفت:نه نداره!هیچکی تورو دوست نداره!

اشک تو چشمام جمع شده بود عقب عقب رفتم و تکیه دادم به دیوار!یعنی مامانم منو واقعا دوست نداشت؟!از زن دایی متنفر بودم!

یه نگاه به شهاب کردم هنوز داشت دور حوض میدوید.

نگاهمو گردودنم سمت زن دایی حواسش به کار خودش بود.

یه دفعه خیز برداشتم سمت شهاب و هلش دادم تو حوض!

صدای جیغش با گریه من قاطی شد!

زن دایی افتاد دنبالم. داشتم از دستش فرار میکردم که خوردم به یکی همین که خواستم سرمو بلند کنم یه سیلی محکم برق از سرم پروند!

زن دایی فریاد میزد: دختره چش سفید…. ایشالا عذاتو بگیرن جای تولدت!

اقاجون رو کرد به زن دایی و گفت:تهمینه خانوم ساکت! میخوای همه بشنون؟

تهمینه با عصبانیت گفت:بشنون! داشت پسرمو میکشت!

بعد با نفرت به من نگاه کرد و گفت:حسابتو میذارم کف دستت!

ازش ترسیدم.

با این که اقاجون بدجوری زده بود تو صورتم میخواستم بهش پناه ببرم که بازومو گرفت و منو تو هوا بلند کرد.با صدای بلند داشتم گریه میکردم!

به شهاب نگاه کردم که تو بغل زن دایی داشت گریه میکرد.

اقاجون منو کشید سمت انباری با گریه گفتم:نه…. من از اونجا میترسم!

منو پرت کرد وسط انباری و گفت:همینجا میمونی تا ادم شی.فهمیدی!؟

تمام بدنم درد گرفته بود تا اومدم به خودم بجنبم رفت و در رو بست!با مشتام میکوبیدم به در و میگفتم:غلط کردم … اقا جون…شهاب! شهاب بیا منو بنداز تو حوض! من میترسم!اقا جون!

هیچکس جوابمو نمیداد دست از در زدن برداشتم

یه نگاه به اطراف کردم همه جا تاریک بود.!همون طور که گریه میکردم هیکل کوچیکمو از رو زمین بلند کردم و از روی صندوقا بالا رفتم و نشستم زیر پنجره کوچیکی که به حیاط راه داشت.

هنوز داشتم گریه میکردم. از درد بندم میلرزیدم!

زن دایی داشت تو حیاط غر غر میکرد.یه دفعه سرشو برگردوند سمت انباری و گفت:کوفت!زهر مار! لال شی الهی!

دستمو گذاشتم تو دهنم از درد با دندونام به اون فشار می اوردم تا صدام دیگه بیرون نره!کم کم همون جا خوابم برد!

این اولین تولدی بود که به یاد می اوردم تولد 5 سالگیم!

چشمامو روی هم فشار دادم تا اشکام پایین بریزه!

بعد اروم بازشون کردم و به کیکو شمعای خاموش روش خیره شدم!

همون موقع در باز شد!

از جام بلند شدم مهران اومد داخل مطمئن بودم دروقفل کردم . همون موقع یه دسته کلید نو دستش دیدم!

یه ذره به اطراف نگاه کرد بالاخره منو کوشه خونه دید! اومد سمتم و گفت:حالت خوبه؟

اشکامو پاک کردم و با صدای گرفته ای گفتم:مگه تو کیلید داری؟

بدون این که جوابمو بده نشست رو به رومو و گفت:ببینمت؟!خوبی؟!

دستش که داشت می اومد سمتمو پس زدم و گفتم:خوبم!

به صورتم نگاه کرد و گفت:این همه اشکو از کجا میاری؟

اهی کشیدم و گفتم:میشه تنهام بذاری؟!

سرشو به علامت منفی تکون داد و گفت:که باز گریه کنی؟

من:خواهش میکنم!

دستمو گرفت و گفت:پاشو ببینم!

ملتمسانه گفتم:مهران!

دستشو گذاشت پشت کمرم و به زور بلندم کرد و گفت:من کلی غذا سفارش دادم و کیک گرفتم .

من:حوصله ندارم!

نگاهم کرد و گفت:میای یا به زور ببرمت؟!

از قیافش معلوم بود شوخی نداره!

دنبالش راه افتادم و رفتیم خونش!

دستامو بغل گرفته بودم و به خونه که تزئیین شده بود نگاه میکردم.این نهایت ارزویی بود که میتونستم برای روز تولدم داشته باشم!

مهران از من جدا شد و رفت سمت اشپز خونه من همون طور سر جام ایستاده بودم و به بادکنکایی که همه جای خونه میشد پیداشون کرد نگاه میکردم.

مهران با کیک بزرگی که روش پر از شمع روشن بود از اشپزخونه اومد بیرون!با خنده گفت:تولد تولد ….تولدت مبارک!

همون طور که اشکام میریخت پایین میخندیدم.

کیکو گرفت جلومو گفت:زود باش ارزو کن!

با تعجب گفتم:چی کار کنم؟

لبخندی زد و گفت:وقتی ادم کیک تولدشو فوت میکنه باید یه ارزو بکنه!حالا ارزوتو بکن و شمعا رو فوت کن که دارن اب میشن!

با استرس نگاهش کردم نمیدونستم چه ارزویی باید بکنم.اصلا بلند نبودم ارزو کنم!

با نگرانی گفتم:من نمیدونم!

خندید و گفت:من به جات ارزو کنم؟

مردد نگاهش کردم .

چشماشو بست و یه چیزی زیر لب گفت. من:چی گفتی؟

_:ارزو کردم!

من:خب چی؟

خندید و گفت:تو فقط شمعاتو فوت کن!

فوتشون کردم . همون موقع مهران دکمه کنترلی که دستش بود رو فشار داد . یه اهنگ خارجی پخش شد!مهران کیکو گذاش کنار و دستامو گرفت.

من:چی کار میکنی؟

بدون این که جواب بده منو با اهنگ این طرف و اون طرف میچرخوند!

خندم گرفته بود گفتم:نکن!

مهران لبخندی زد و گفت:تو که اینقد قشنگ میخندی واسه چی همیشه نمیخندی؟!

لحنش طوری بود که باعث میشد خجالت بکشم!

سرمو انداختم پایین مهران دستامو بیشتر تو دستاش فشرد.

اروم گفتم:چرا این کارا رو میکنی؟

هیچی نگفت سرمو گرفتم بالا! منو تو بغل گرفت و گفت:میفهمی!

من:خب بگو!

_:صبر داشته باش!

بعد از رقص به زود کیکا رو به خوردم داد و پیتزاهایی که سفارش داده بود رو هم اوردنو خوردیم!

غذاشو تموم کرده بود از جاش بلند شد و گفت:زود بخور بیا تو هال!

نگاه به چند تا تیکه باقیمونده کردم و گفتم:دیگه نمیخوام!

سرشو تکون داد و از اشپزخونه رفت بیرون!

یه ذره از نوشابمو خوردم و از جام بلند شدم.

مهران با خونسردی نشسته بود رو مبل!رفتم و ایستادم رو به روش به کنارش اشاره کرد و گفت:بیا بشین!

ابروهامو دادم بالا!

_:بیا بشین دیگه اخرشو خراب نکن!

رفتم نشستم کنارش دستشو از روی مبل گذاشت پشت سرم و گفت:واسه چی گریه میکردی؟!

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:چون کسی تا به حال واسم تولد نگرفته بود!

سرشو تکون داد و زل زد تو چشمام و گفت:الان خوشحالی!؟

نگاهش کردم ولی چیزی نگفتم!

با نا امیدی گفت:خوشت نیومد؟

من:نه ..نه… عالی بود!

لبخندی زدم و گفتم:ممنونم!

قیافه جدی به خودش گرفت و گفت:میخوای بازم از این تولدا داشته باشی؟!

متوجه منظورش نشدم. دست کرد تو جیبش همون جعبه کوچیکو باز بیرون اورد و بازش کرد دستشو برد داخل چند ثانیه بعد حلقه ای که تو دستش بود بالا اورد و گفت:با من ازدواج میکنی؟!

*********

مهران

باز ماتش برده بود. میترسیدم باز بخواد بذاره و بره با اون یکی دستم مچ دستشو محکم گرفتم و گفتم:قبول میکنی؟

نگاهش بین حقله و چشمای من حرکت میکرد.

یه دفعه با حرص گفت:نه!

جا خوردم! انتظار نداشتم جواب رد بهم بده.

من:چی؟

اب دهنشو قورت داد و گفت:همه این کارا رو کردی که اخرش این مسخره بازیا رو در بیاری؟

با تعجب گفتم:چی داری میگی؟

دستمو حل داد پایی و گفت:تو چی داری میگی؟شوخیت گرفته؟

با اخم گفتم:به نظرت من دارم شوخی میکنم!

پوزخندی زد و گفت:مطمئنا زده به سرت!

من:اینی که الان میبینی دستمه نتیجه یه ماه فکر کردنه!

زل زد تو چشمام غمی که تو چشماش بود الان بیشتر خودشو نشون میداد . گفت:من شبیه یه شریک زندگیم؟!

من:یعنی چی؟

در حالی که صداش میلرزید گفت:این تصمیم خودته؟

من:معلومه!

_:یعنی خونوادت نمیدونن! نه؟!

سرمو به علامت منفی تکون دادم.

اهی کشید و گفت:فکر میکنی اونا قبول میکنن؟

پس نگران این بود؟!مطمئن بودم اگه قبول نمیکردن من بازم این درخواستو از آوا میکردم!گفتم:تو نگران اون نباش!

دوباره چشماش پر از اشک شد گفت:به این فکر کردی که دورو بریات چی دربارت فکر میکنن؟!

من:آوا مطمئن باش تو واسم از هر چیزی مهم تری!

همون طور که چونش میلرزید گفت:باشه…باشه گیریم من قبول کنم!فردا روزی اگه بچه هات ازت چیزی درباره من بپرسن چی بهشون میگی؟میگی مامانتونو از تو کوچه پیدا کردم؟میگی خونش تو یه دخمه بیرون شهر بود؟میخوای بگی مادرتون کسیه که حتی خونواده خودشم نخواستنش حتی واسشون مهم نبود میمیره یا زنده میمونه؟اره؟میخوای اینا رو بهشون بگی؟

اینا رو میگفت و اشکاش پایین میریخت .

دستمو کشیدم رو گونشو و گفتم:نه میخوام بهشون بگم مادرتون یه دختر قوی و محکمه یکی که تو این دنیا من فقط عاشق اون شدم اون دختریه که تو بدترین شرایطم خودشو نباخت بلند شد و رو پای خودش ایستاد تا بزنه تو دهن تمام اونایی که بهش پشت کردن.

پوزخندی زد و گفت:مهران الان داغی داری اینا رو میگی!یه ماه یه سال اصلا 10 سال میتونی منو تحمل کنی! کی از یکی مثه من خوشش میاد؟!

دیگه نمیخواستم به حرفاش ادامه بده گرفتمش تو بغلم و گفتم:من خوشم میاد!

در حالی که سعی میکرد خودشو از تو بغلم بیرون بکشه گفت:مهران خواهش میکنم!

من:خواهش میکنم قبول کن!میخوام خوشبختت کنم آوا

با بغض گفت:من حق ندارم خوشبخت بشم!ولم کن! میرم از اینجا میرم مثه وقتی که نبودم. تو هم برو زندگیتو بکن!نمیخوام بعدا از کارت پشیمون بشی!

من:بیخود !مگه من میذارم بری؟

هینی کرد و گفت:خواهش میکنم!

سرمو بردم کنار گوششو گفتم:زدی زدنگی منو ریز و رو کردی بعدم میخوای بری؟دیگه چی کار کنم که بفهمی دوست دارم؟!

اینو که گفتم اروم شد و سرشو گرفت بالا بهش لبخند زدم و گفتم:خیلی دوست دارم!

لباشو جمع کرد و گفت:نباید اینجوری بشه!

من:چرا نشه؟

دوباره خواست خودشو ازم جدا کنه ولی اجازه ندادم!

لبشو گزید و گفت:اخه تو حیفی!

از حرفش خندم گرفت.چونشو گرفتم بالا و نگاهش کردم و گفتم:اونی که حیفه تویی!

اهی کشید و گفت:پس بذار فکر کنم! الان موقع تصمیم گیری نیست!

من:چقد وقت میخوای؟

شونشو انداخت بالا و گفت:نمیدونم!

من:باشه فکر کن تا هر وقت خواستی!

سرشو تکون داد و گفت:میشه دستتو باز کنی؟

دستامو باز کردم ولی صورتمو بردم جلو که ببوسمش!دستشو گذاشت رو لبم و گفت:خرابش نکن!

از جاش بلند شد و گفت:اون کادو هم بهتره پیش خودت بمونه تا بعد!

سرشو تکون داد و گفت:به خاطر همه چی ممنون! امشب واقعا عالی بود.من دیگه میرم.

بعد با سرعت رفت سمت در.

*********

اوا

وارد خونه شدم. دستامو که از روز هیجان به لرزاه افتاده بود مشت کردم و رفتم تو اتاق و نشستم روی تخت.نفسمو فوت کردم و گفتم:چطور با این همه تجربه اینجوری از من خواستگاری میکنه؟انتظار داشت به خاطر یه تولد جواب مثبت بهش بدم؟یا شایدم اینا همش یه بازی بود؟!

نمیدونستم عصبی باشم یا خوشحال در عین حال که از طرز بیانش خوشم نیومده بود دلم داشت ضعف میرفت !اصلا فکر نمیکردم که اون بخواد حتی به من اهمیت بده چه برسه به این که دوستم داشته باشه!

نمیدونستم باید چی کار کنم؟!

بلند شدم و گوشیمو از تو کمد برداشتم و براش پیام دادم:میشه یه هفته مرخصی بگیرم؟

جوابمو نداد .

باز نشستم روی تخت. باید برای مطمئن شدم از نیتش یه فکری میکردم.

به گوشیم نگاه کردم منتظر بودم تا جوابمو بده وهمون طور با پام ضرب گرفته بودم!

پنج دقیقه زل زده بودم به گوشی ولی جوئاب نداد!

گوشی رو انداختم یه گوشه تخت و گفتم:جواب نده! خودم نمیام!

از جام بلند شدم و رفتم تو اشپزخونه .داشتم اب میخوردم که نگاهم افتاد به کیک و شمعایی که گوشه خونه بود!

لبخند محزونی زدم و رفتم سمتشون.

چهار زانو نشستم و کیکو از رو زمین برداشتم.زل زدم بهش و گفتم:هیچ فکرشو میکردی یه نفر دوستت داشته باشه آوا؟!

یکی یکی شمعا رو از توش در اوردم و گفتم:چرا ازش میترسی؟

خودم جواب خودمو دادم:چون از همه میترسم اونم یکی مثل بقیه!

_:اگه مثل بقیه بود پس تو اینجا چی کار میکنی؟! ببین واست چی کار کرده یه نگاه به این خونه بنداز.

_:واسه اون اینجا چیزی نیست!

_:پس واسه چی عادتاشو گذاشت کنار این چند وقت دیدی کسی رو بیاره خونش؟!میتونست بگه به تو ربطی نداره.

شمعا رو تو دستم جمع کردم و از جام بلند شدم همون موقع صدای گوشیمو بلند شد.

هر چی تو دستم بود گذاشتم رو میز و رفتم تو اتاق.

پیامی که فرستاده بود رو باز کردم

_:اگه بعد از یه هفته جوابمو میدی اره!

یه نفس عمیق کشیدم و گوشی و تو دستم فشردم.

تو یه هفته ای که گذشت اصلا مهرانو ندیدم خدا رو شکر خوب فهمیده بود که نمیخوام باهاش رو به رو بشم ولی حالا هفت روز گذشته بود.

ساعت هشت بود داشتم تو اشپزخونه شام درست میکردم که در زدن میدونستم مهرانه!

ضربان قلبم تند شد و کفگیر از دستم افتاد.به در نگاه کردم دوباره صداش بلند شدم.

با دستم صورتمو باد زدم و گفتم:اروم باش آوا… اورم.. فقط کافیه درو باز کنی و باهاش حرف بزنی.

رفتم سمت در و بازش کردم سرش پایین بود همین که خواست دوباره دستشو به در بکوبه گفتم:سلام!

سرشو اورد بالا و با لبخندی که رو لباش بود گفت:سلام!

همون طور سرجامو ایستاده بودیم و هیچی نمیگفتیم .مهران داشت به صورتم نگاه میکرد موهامو بردم پشت گوشمو و گفتم:بیا تو!

سرشو تکون داد و وارد شد.

یه نفس عمیق کشید و گفت:چه بویی میاد!

من:کوکو درست کردم!

نشست روی مبل و گفت:ایشالا قسمتون شه هر روز از این غذاها بخوریم!

هیچی نگفتم سرمو انداختم پایین و نشستم رو به روش!

زیر چشمی نگاهی به من کرد و گفت:قسمت میشه؟

از حرف زدنش خندم میگرفت انگار یه بچه 15 ساله بود.

سرمو اوردم بالا و گفتم:هنوز سر حرفت هستی؟

تکیه داد به مبل و گفت:شک نکن!

انگشتای دستمو تو هم قفل کردم و گفتم:بهم گفتی من یه دختر قوی و محکمم مگه نه؟!

سرشو به علامت مثبت تکون داد . گفتم:تو منو به عنوان یه دختر عادی تو جامعه قبول داری؟!

از حرفام سر در نیاورده بود لبشو گزید و گفت:عادی که نه!

یه تای ابرومو دادم بالا . ادامه داد:از خیلیا بهتری!

لبخند محوی رو صورتم نشست. گفتم:من خیل بهش فکر کردم راستش منم یه جورایی …

ادامه حرفمو نزدم دستای یخ زدم رو گذاشتم رو گونه های داغم .

مهران سرشو به سمت چپ کج کرد و گفت:یه جورایی چی؟

لبمو گزیدم و گفتم:چه جوری بگم یعنی یه حسایی دارم!

خندید و گفت:حس خوب یا بد!

نگاهمو ازش دزدیدم و گفتم:خب..خب …نمیدونم!

خندید و گفت:قشنگ خجالت میکشی!

دستامو فرو کردم بین زانوهامو محکم زانوهامو به هم فشار دادم!

مهران به لحن مهربونی گفت:قبول میکنی؟

اب دهنمو قورت دادم و سرمو گرفتم بالا .

بهم لبخند زد و گفت:پس قبوله!

خواست بیاد بشینه کنارم که گفتم:به یه شرط!

هیچی نگفت فقط نگاهم کرد.

من:ببین شاید من کسی رو نداشته باشم … شاید تنها باشم و برای هیچ کسی اهمیت نداشته باشم.اما دوست دارم اگه میخوام ازدواج کنم مثه یه دختر عادی باهام رفتار شه.

مهران:مطمئن باش هیچکس سرزنشت نمیکنه!تنها بودن تو انتخاب تو نبوده تقصیر خونوادته!

من:واقعا همین فکرو میکنی؟

سرشو به علامت مثبت تکون داد.

با نگرانی گفتم:پس میشه یه چیزی ازت بخوام؟!

لبخندی زد و گفت:تو جون بخواه!

سعی کردم استرسمو کنترل کنم . چشمامو بستم و گفتم:میشه با خونوادت بیای خواستگاری؟

با تعجب نگاهم کرد و گفت:چی؟

من:میخوام مثه دخترای دیگه ازم خواستگاری بشه! میدونم خواسته زیادیه اما….

پرید وسط حرفمو گفت:اگه این کارو بکنم جواب مثبت میدی؟

سرمو به علامت مثبت تکون دادم.

اخماش تو هم بود. یه ذره فکر کرد و گفت:باشه!

من:چی؟

شونه هاشو انداخت بالا و گفت:تا چند روز دیگه میایم خواستگاری!ولی تو از الان جوابتمو به من دادی مگه نه؟!

این جوابش کافی بود تا خیال من راحت بشه دیگه مطمئن بودم میتونم با خیال راحت و بدون هیچ ترسی دوستش داشته باشم.

_:پس این حلقه رو دیگه باید ازم بگیری!

من:اما…

اومد نشست کنارم و گفت:دیگه اما نداریم!من قبول کردم تو هم قبول کردی!

مردد نگاهش کردم دستمو گرفت و حلقه رو کرد تو انگشتم.

پشت دستمو بوسید و گفت:از حالا دیگه مال منی!

با خجالت دستمو کشیدم عقب.

خندید و دستشو دور شونم حلقه کرد و گفت:تو که خجالتی نبودی!

خودمو جمع کردم و گفتم:اصلا بیا بیخیال بشیم!

با تعجب نگاهم کرد با نگرانی گفتم:من بلد نیستم عاشق بشم.

حلقه دستشو دور شونم تنگ تر کرد و گفت:خودم یادت میدم!

من:اگه نتونم چی؟

نگاهم کرد گفتم:من حتی بلد نیستم مثه دخترا رفتار کنم اونوقت……

انگشتشو گذاشت رو لبامو گفت:این دختری که الان اینجا نشسته اون پسری نیست که اون شب چاقو خورده بود.

دستشو کشید تو موهام که حالا تا روی گوشم بلند شده بودن و گفت:دیگه خبری از ارمان نیست!نه تنها ظاهرت بلکه کل وجودت داره آوا میشه!

با بغض گفتم:من میترسم!

سرمو گذاشت رو سینش و گفت:لازم نیست بترسی!من پیشتم!

خودمو ازش جدا کردم و گفتم:اگه خونوادت مخالفت کنن چی؟

_:مگه میتونن؟

شونه هامو انداختم بالا . گفت:وقتی اومدن اینجا واسه خواستگاری باورت میشه!

من:اگه پشیمون شدی چی؟

_:میشه اینقد ایه یاس نخونی دختر؟!

من:اما من میترسم!

منو محکم فشار داد و گفت:نترس نترس نترس…..

داشتم تو بغلش له میشدمحلش دادم عقب و گفتم:چی کار میکنی؟ولی همچنان داشت منو فشار میداد. یه دفعه گفت:این بوی چیه؟

از جام پریدم و گفتم:سوخت!

دویدم تو اشپزخونه و زیر گازو خاموش کردم زیر کوکو ها شبیه زغال شده بود و روش مزه سوختگی گرغته بود!

مهران اومد تو اشپزخونه دستشو زد به کمرشو گفت:نچ .. نچ… نچ.. نچ..سوزوندی!

استینمو کشیدم پایین و باهاش ماهیتابه رو از روی گاز برداشتم و گفتم:همش تقصیر توئه!

ماهیتابه رو گذاشتم تو سینک.

مهران تکیه داد به کابینت و گفت:حالا چی بخوریم!

شونه هامو انداختم بالا و گفتم:نون و ماست!

_:چی؟

دستمو کشیدم رو شکمم و گفتم:وای دلم لک زده واسش!از وقتی اومدم اینجا نخوردم!

ابروهاشو داد بالا و گفت:یکی ندونه میگه بریونیه اینجوری واسش ضعف میری!

من:تو میتونی بری هر چی دلت خواست بخوری!

رفتم سمت یخچال و گفتم:اتفاقا هم نون دارم هم ماست. نعنا و خیارم دارم!

یه ذره فکر کرد و گفت:پس برای منم درست کن!

برگشتم سمتش و گفتم:مطمئنی میخوای؟

دستاشو زد به همو گفت:فوقش سیر نمیشیم یه چیزی هم میخریم دیگه!

من:هر طور خودت راحتی!

سفره رو پهن کردم رو زمین و هر چی کا لازم بود رو بردم!

مهران نشسته بود سر سفره و به کاسه های که توش ماست ریخته بودم نگاه میکرد.

نشستم رو به روشو گفتم:خب نظرت چیه؟

یه تیکه نون برداشت و گفت:اخرین باری که خوردم حدود 20 سال پیش بود!

با تعجب گفتم:واقعا؟

سرشو به علامت مثبت تکون داد و گفت:پیش به سوی دنیای کودکی و خونه مادربزرگ!

بعد شروع کرد به خوردن!

*********

مهران

تو جام غلط زدم . دل دردم اجازه نمیداد بخوابم از جام بلند شدم و در حالی که به سمت دستشویی میرفتم گفتم:یکی نیست بگه وقتی میدونی ماست و خیار بهت نمیسازه مجبوری اینقد بخوری؟!

تاصبح خوابم نبرد ولی خدا رو شکر حالم خوب شد و تو بیمارستان هم کار انچنانی نداشتم که مشکلی واسم درست بشه!

ساعت دو و نیم بود که از بیمارستان زدم بیرون چند تا خیابون اون طرف تر کنار یه کیوسک تلفن پارک کردم.

پیاد شدم و رفتم سمت تلفن و شماره ای که شیده بهم داده بود رو گرفتم.

_:بله؟

من:سلام!

_:سلام بفرمایید؟!

من:شما باید همسر اقا بهراد باشین درسته!

_:بله! امرتون!

من:ببخشید خانوم شوهرتون خونس؟

_:نه!چرا به گوشی خودشون زنگ نمیزنین!

من:میخواستم با خودتون صحبت کنم!

_:با من؟!

من:بله با شما!ببخشید شما میدونستین که شوهرتون تو یه خونه فساد رفت و امد داره؟!

_:چی داری میگی اقا؟

من:ببینید من دارم واقعیتو میگم خواستم خبرتون کنم که مراقب خودتون باشید مردایی که پاشون چنین جاهایی باز میشه ممکنه هر بیماری داشته باشن!

_:شما؟

من:مهم نیست من کیم! فقط خواستم خبر بدم.خداحافظتون!

_:الو…الو…

گوشی رو یه کم گرفتم عقب!

_:اقا یه لحظه!قطع نکنید لطفا!

کارتو کشیدم بیرون! واسه شروع همین کافی بود!

برگشتم و سوار ماشین شدم . همون موقع تلفنم زنگ خورد.

من:بله؟

_:سلام اقای دکتر!

من:به به سلام اقای حیدری!خوب هستین؟

_:خیلی ممنون به لطف شما دیگه خوب شدم!

من:خدا رو شکر!

_:میخواستم درباره خانوم کریمی ازتون سوال کنم!

من:بفرمایید!

_:اگه مدارکشونو اماده کنن مشکل سوابقشون حله!

من:واقعا؟

_:بله! اگه خدا بخواد میتونن خرداد بیان و امتحاناشونو بدن!

من:باشه! من مدارکشونو اماده میکنم و میارم خدمتتون!

_:باشه پس من منتظرم!

من:خیلی لطف کردین

_:خواهش میکنم کار دیگه ای هم اگه از دستم بیاد خوشحال میشم کمکتون کنم!

من:شما لطف دارین تا همینجا هم خیلی ازتون ممنونم!

_:اختیار دارین اقای دکتر من زندگیمو مدیون شمام!

من:وظیفه بوده اقا.

_:شما بزرگی!خب من دیگه مزاحمتون نمیشم

من:دستتون درد نکنه من همین فردا همه مدارکو میارم خدممتون!

_:باشه!

من:پس فعلا!

_:خدانگهدارتون!

گوشی رو قطع کردم و گفتم:خب اینم از این!

بعد از این که ناهارمو خرودم به سمت مطب راه افتادم.

وارد مطب شدم آوا طبق معمول مشغول بررسی برگه ها بود.

من:سلام!

سرشو گرفت بالا و گفت:سلام!

یه نگاه به حلقه ای که تو دستش بود انداختم و گفتم:خوبی؟

لبخندی زد و گفت:ممنون!خسته نباشی!

پلکامو اروم رو هم گذاشتم و بازشون کردم و گفتم:مرسی . سلامت باشی!

لبخند زد.به اتاق گلسا اشاره کردم و گفتم:هنوز نیومده؟!

ابروهاشو انداخت بالا و گفت:نه!

بعد به ساعتی که رو دیوار بود نگاه کرد و گفت:تو هم زود اومدی!

رفتم جلو و تکیه دادم به میز و گفتم:اوهوم!کارم زود تموم شد.

به صورتش نگاه کردم و گفتم:خانوم من چطوره؟

دوباره لپاش گل انداخت ولی این دفعه به جای این که سرشو بندازه پایین با مشت کوبید تو بازومو گفت:به من نگو خانوم من!

بازومو گرفتم و گفتم:اره با این دست سنگینی که تو داری باید بگم آقای من!

بینیشو جمع کرد و گفت:پاشو برو من از لوس بازی خوشم نمیاد!

لپشو کشیدم و گفتم:باید عادت کنی!

بعد از جام بلند شدم که برم تو اتاق!همون موقع یه نفر وارد شد.برگشتم گلسا رو دیدم که تو چهار چوب در ایستاده بود.

از رنگ پریدش معلوم بود که ترسیده!

دستمو تکیه دادم به میز آوا و رو کردم به گلسا و گفتم: به به سلام! خانوم دکتر مشتاق دیدار!

با دستپاچگی گفت:سلام!

پوزخندی زدم و گفتم:چند روزه بی صدا میرین و میاین! مشکلی پیش اومده؟!

خودشو نباخت صاف ایستاد و گفت:نه خیر فقط سرم شلوغ بود!

ابروهامو دادم بالا و گفتم:اهان که اینطور!

بعد رو کردم به آوا و گفتم:عزیزم من میرم تو اتاق لطفا برام چایی و بیسکوییت بیار!

آوا سرشو تکون داد و گفت:حتما!

بعد رفتم سمت اتاقم و درو بستم!

دیدن حقله ای که تو دست آوا بود براش بهترین تنبیه بود با شرایطی هم که پیدا کرده بود مطمئن بودم که به همین زودی دمشو میذاره رو گولش و از اینجا میره!

رفتم نشستم پشت میز میدونستم فعلا مریض ندارم.

گوشیمو در اوردم و شماره خونه رو گرفتم.

_:بله؟

من:به به ببین کی گوشی رو برداشته!

_:مهران تویی؟

من:مامان دستت درد نکنه دیگه پسر خودتم نمیشناسی؟خوبه چند روز پیش منو دیدی؟

_:مگه میشه نشناسم پسر؟!اخه تو هیچوقت این وقت روز زنگ نمیزدی؟!

من:خب ناراحتی قطع کنم!

_:نه پسر این چه حرفیه؟! حالت خوبه؟کجایی؟

من:مرسی خوبم ! الان مطبم!

_:ناهار خوردی؟

با خنده گفتم:بله!

_:اینقد کار نکن پسر مگه تو چند ساله!خسته میشی !

با خنده گفتم:اگه به حرف شما باشه که من باید بشینم تو خونه یکی برام بشوره و پزره و بیاره و جمع کنه پول دربیاره!

_:من پسر به دنیا نیاوردم بزرگ کنم که همه این کارا رو خودش بکنه!

با خنده گفتم:ای بنازم به این مامان که اینقد هوامو داره!

_:الهی من فدای تو!

من:خدا نکنه!خب حالا بریم سر اصل مطلب

_:چیزی شده؟

من:نه نترس چیزی نیست! من امشب میام خونه مهمون دعوت نکنی!

_:میای اینجا؟

من:مامان چقد تعجب میکنی تو امروز!

_:خب داری حرف تعجب بر انگیز میزنی! راستشو بگوببینم اتفاقی افتاده؟من طاقتشو دارم!

با خنده گفتم:هیچی نشده مامان مطمئن باش خیره!

_:خب الهی شکر . بگو ببینم چیه که اینقد خیر شده میخوای بیای خونه!

من:نه دیگه مامان من! صبر داشته باشین من شب میام همه چیزو واستون میگم!

_:اخرش منو دق میدی پسر

من:خدا نکنه.

همون موقع در باز شد و آوا با سینی چای اومد داخل!

من:خب دیگه مامان شب میبینمت!کاری نداری؟

_:نه پسرم! منتظرتم!

من:باشه خدافظ

_:خدافظ!

گوشی رو قطع کردم آوا سینی رو گذاشت رو میز . گفتم:امشب میرم که خبرو بهشون بدم!

نفس عمیقی کشید و گفت:خدا به خیر کنه!

من:با شروع کردی؟

با نگرانی گفت:بابات باز نیاد سراغم!

من:برو اینقد هم واسه خودت فکر و خیال نکن! تا من هستم از هیچی نترس!

اهی کشید و گفت:باشه!

لبخندی زدم و گفتم:ممنون اقای من!

چشم غره ای به من رفت و گفت:قابلی نداشت خانومم!

خندیدم!

سرشو خم کرد و گفت:من دیگه میرم به کارام برسم!

من:باشه!

لبخندی زد و از اتاق بیرون رفت تکیه دادم به صندلی و لبخند زدم. واقعا از انتخابم راضی بودم.

عصر بعد از رسوندن اوا . رفتم خونه مامان و بابا.

وارد خونه شدم مامانم خودشو انداخت تو بغل منو و گفت:الهی قربونت برم پسرم!

دستمو گذاشتم رو کمرش گونه و پیشونیم رو بوسید و گفت:الهی خدا خیرش بده باعث و بانیشو!

من:باعث بانی چیو؟

لبخند مهربونی زد و گفت:باعث و بانی چیزی که تورو کشونده اینجا دیگه!

خندیدم و گفتم:الهی آمین!

دستمو گرفت و گفت:بیا پسر بیا بریم داخل!

همون طور که راهرو رو طی میکردیم گفت:شام خوردی؟

من:نه!

_:خب خوبه خدا رو شکر گفتم :گلی خانوم برات غذای مورد علاقتو بپزه!

ابروهامو دادم بالا و گفتم:به به از سبزی پلو با ماهی که نمیشه گذشت تازه اگه دستپخت گلی خانومم باشه!

وارد پذیرایی شدیم بابا اخماشو کشیده بود رو همون و با کنترلی که تو دستش بود شبکه ها رو اینور و اونور میکرد.

مامان دستشو گذاشت پشت شونمو و گفت:ببین کی اومده!

بابا زیر چشمی نگاهم کرد. من:سلام!

سرشو تکون داد.

جای این که من توپم پر باشه اون اعصابش به هم ریخته بود.

با مامان نشستیم روی مبل!

مامان بلند گفت:گلی خانوم! بی زحمت یه چایی بیار!

صداش از اشپز خونه اومد:باشه خانوم!

مامان دستمو بین دستاش گرفت و گفت:خب ببینم خوبی؟تو مهمونی زیاد نشد ببینمت.نمیدونی چقد دلم واست تنگ شده بود!

با خنده گفتم:مامان داری لوسم میکنی!

لبخندی زد و با عشق گفت:قربونت برم الهی یه دونه پسر که بیشتر ندارم!

نمیدونم چرا حس میکردم محبتاش یه کم زیاد تر از حد معمول شده ولی گذاشتم به پای دلتنگیش!

گلی خانوم با یه سینی چای و کیک شکلاتی که مطمئنا خودش پخته بود از اشپزخونه خارج شد . بعد از این که چاییا رو گذاشت رفت.

داشتم چایی میخوردم زیر چشمی به بابا نگاه کردم با همون قیافه عبوث زل زده بود به تلوزیون!

رو کردم به مامان و گفتم:مثه این که بد موقع اومدم!

چشم غره ای به بابا رفت و گفت:ولش کن!

من:اخه میخوام با هر دوتاتون صحبت کنم!

این جمله رو بلند گفتم که بابا هم بشنوه!

مامان سرشو تکون داد و گفت:ما هر دوتنامون سرو پا گوشیم!

بعد خطاب به بابا گفت:مگه نه آقا!

آقا رو چنان با حرص گفت که حس کردم دلش میخواد با مشت بکوبه توصورت بابا!

بابا با اکراه نگاهشو از تلوزیون گرفت و به من خیره شد!

صاف نشستم و گفتم:میشه تلوزیونو خاموش کنین؟

پوفی کرد و کاری که خواستمو انجام داد.

به هر دوشون نیم نگاهی انداختم و گفتم:موضوعی که میخوام دربارش حرف بزنم خیلی مهمه فقط میخوام خوب به حرفام گوش کنید و بدون هیچ قضاوت غلطی نظرتونو بگین!

رو کردم به مامان و گفتم:لطفا از رو احساسات هم عکس العمل نشنون ندین!

هر دو نگاه منتظرشونو به من دوختن!

یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:من میخوام ازدواج کنم!

بابا هنوز بدون هیچ حرفی فقط نگاهم میکرد.اما مامان همین که خواست با نفسی که گرفت شروع کنه به حرف زدن جلوشو گرفتم و گفتم:ولی نه با نادیا!

انگار یه پارچ اب یخ خالی کرده باشن رو سر مامان با صدای نسبتا بلندی گفت:پس باکی!

نگاهش کردم و گفتم:با دختری که خودم میخوام!

زیر چشمی بابا رو نگاه کردم برای اولین بار خیلی جالب بود که میدیدم در برابرم موضع نگرفت.

مامان:اخه یعنی چی؟!مگه نادیا چی کم داره!

پوفی کردم و گفتم:مادر من کسی نگفت نادیا چیزی کم داره ولی من اونو چندین ساله میشناسم فکر کنم با این سن بتونم تشخیص بدم کی به دردم نمیخوره و کی نمیخوره!

بابا پوزخند زد. خیالم راحت شد فکر میکردم کسی که رو به روم نشسته بابای خودم نیست!

مامان نفسشو با حرص بیرون داد و گفت:حالا ببینم این دختری که میگی کی هست؟!

من:شما نمیشناسیدن!

مامان سرشو به نشونه تاسف تکون داد و گفت:یعنی به ادم غریبه بیشتر از دختر خالت اعتماد میکنی؟!

همون موقع بابا گفت:خانوم! بذار حرفشو بزنه!

با تعجب به بابا نگاه کردم.سرشو تکون داد و گفت:خب؟

مردد نگاهش کردم و گفتم:بهتره بگم منشیه مطبمه!

مامان دستشو محکم زد تو صورتش! چشم غره ای که بابا بهش رفت مجبورش کرد ساکت بمونه!

گفتم:طبقه ی بالای خونه رو هم بهش اجاره دادم. متاسفانه خونوادشو از دست داده ولی نمیخوام به خاطر این فکرای بد دربارش بکنین چون من از همه نظر بهش اعتماد دارم!فقط یه مشکل داره اونم اینه که 18 سالشه!

بابا ابروهاشو داد بالا ولی همچنان با حوصله داشت به حرفام گوش میداد مامان که دیگه طاقتش تموم شده بود گفت:ببین چه دوره زمونه ای شده! دختر به دختره 18 ساله هم نمیشه اعتماد کرد…

برگشتم و نگاهش کردم.

اخمی کرد و گفت:چیه؟مگه دروغ میگم خدا میدونه چطوری واست دلبری کرده که اینجوری خامت کرده!

بابا از جاش بلند شد و گفت:پاشو بیا بیرون!

سرمو بردم بالا و گفتم:با منی؟

سرشو به علامت مثبت تکون داد و به مامان گفت:شما بهتره کمک گلی خانوم میز شامو بچینی!

مامان چشماشو ریزکرد با غیض نگاهشو از بابا گرفت.

رفتار مامان کاملا عادی بود ولی اصلا انتظار نداشتم بابا چنین عکس العملی نشون بده.برای همین متعجب از کاراش از جام بلند شدم و راه افتادم دنبالش!

از پله ها بالا رفتیم و وارد سالن طبقه ی بالا شدیم بابا با خونسردی نشست روی مبل و گفت:خب حالا دقیق و کامل برام بگو این دختره کیه!

دستامو کردم تو جیبم و گفتم:الان دو سه ماهی هست که میشناسمش.و باید بگم که دوستش هم دارم!

سرشو کج کرد و گفت:همون دخترس؟

من:کدوم!

_:همونی که تو بیمارستان بود.

نمیخواستم این موضوعو مطرح کنم.گفتم:اره!

منتظر یه عکس العمل تند بودم که گفت:که این طور!

این خونسردی بیش از حدش خیلی اعصابمو خورد میکرد نشستم رو به روشو گفتم:من تصمیمم رو گرفتم!

نفس عمیقی کشید و گفت:خب چرا میخوای باهاش ازدواج کنی؟!

با تعجب نگاهش کردم و گفتم:مشکلی با این قضیه ندارین؟

پوزخندی زد و گفت:مگه نگفتی دوسش داری!

داشتم از تعجب شاخ در می اوردم!

من:چرا گفتم!

سرشو اورد بالا و گفت:خب پس حرفی نمیمونه.

من:یعنی قبول کردین؟

ابروهاشو داد بالا و گفت:مگه همینو نمیخواستی!

دهنم باز مونده بود واقعا نمیدونستم چی بگم!فقط سرمو به علامت مثبت تکون دادم.

فقط بهش بگو باید ببینمش!

من:منم همینو میخواستم! میخوام باهام بیاین خواستگاری!

لبخند کجی زد و گفت:خواستگاری؟

من:اره میخوام رسما ازش خواستگاری کنم!

_:خوبه!اما باید بدونی رضایت من دلیلی نمیشه واسه رضایت مادرت! اگه بتونی اونو راضی کنی خواستگاری هم میریم!اما قبل از اون میخوام تنها با این دختره حرف بزنم!

من:اهان پس نقشتون اینه!

با حالت جدی تو صورتم نگاه کرد و گفت:داری اشتباه میکنی!من هیچ نقشه ای ندارم مطمئن باش اگه میخواستم مخالفت کنم اول تو روی خودت میگفتم و بعد اقدام میکردم!

من:انتظار داری بعد از اون ماجراها حرفاتونو باور کنم؟!

_:تو میخوای خودت واسه زندگی خودت تصمیم بگیری مگه نه؟!منم میخوام این فرصتو بهت بدم! انشگت اشارشو گرفت بالا و گفت:اما پشیمونیش پای خودت!

من:مطمئنم که پشیمون نمیشم!

شونه هاشو انداخت بالا و گفت:پس حرفی باقی نمیمونه!فقط بهش بگو یه روز باید ببینمش! هر موقع هم که بخواین من وقت دارم!

لبامو رو هم فشردم و بعد از چند ثانیه گفتم:باشه!فقط این که شما مامانو بیارین خواستگاری نمیخوام راضی بشه فقط میخوام حضور داشته باشه!

تو چشمام خیره شد و گفت:باشه!

من:بهتره هیچ نقشه ای تو کار نباشه چون من با آوا ازدواج میکنم!به هر قیمتی که شده!

پاشو انداخت روی اون یکی پاش و گفت:از طرف من هیچ مشکلی نیست!

سرموتکون دادم و گفتم:باشه!

ولی همچنان مشکوک بودم!

از جاش بلند شد و گفت:خب دیگه بهتره بریم پایین!

بعد از جاش بلند شد و رفت سمت راه پله!

من:بابا!

برگشت سمتم!از حرفی که میخواستم بزنم منصرف شدم این رضایت هر چند ساختی به نفع من بود نمیخواستم همین شانسی هم که به این راحتی به دست اورده بودم رو از دست بدم!

سرمو تکون دادم و گفتم:هیچی! بهتره بریم!

بعد از پله ها پایین رفتیم!

وارد اشپزخونه شدیم مامان که نشسته بود پشت میز سرشو اورد بالا و مردد به هر دوی ما نگاه کرد بابا چیزی نگفت و نشست سر میز!

مامان غر غر کنان گفت:خوبه والا میان منشی پسر مردم میشن بعدشم خودشونو میبندن به طرف! چه ادمای بی چشم و رویی پیدا شده!

قاشق رو تو دستم محکم فشار دادم. حقش بود هر چی درباره نادیا میدونستم همون جا بگم که دیگه این حرفا رو نزنه!

_:باز خوبه این بابات بود جلوتونو بگیره! تو که انگار خیلی جدی شده بودی که اومدی به ما هم خبر بدی!

همون موقع بابا گفت:قرار خواستگاری رو بذار واسه اخر این هفته!

مامان با تعجب گفت:چی؟

بدون توجه به مامان گفتم:باشه!

مامان با تعجب گفت:خواستگاری کی؟بگو ببینم!

بابا با خونسردی گفت:خواستگاری همین دختره!

مامان صورتشو چنگ انداخت و گفت:کدوم دختره؟!

بابا پوفی کرد و گفت:میشه اینقد جیغ نزنی؟

_:چی داری میگی؟یعنی تو قبول کردی؟

من:مامان!

با حرص برگشت سمتم و گفت:مامان و کوفت مامان و زهر مار بچه بزرگ کردم بدم دست یه غربیه بی کس و کار؟!

دیگه طاقتم تموم شد از جام بلند شدم و گفتم:لابد نادیا مناسب منه!

بابا اینبار منو خطاب قرارا داد:بس کن!

مامان که باز فاز گریه برداشته بود گفت:یعنی تو میگی دختر معصوم خواهر من کمتر از یه دختر بی کس و کاره؟!یعنی دختر مردمو به کسی که میشناسیش ترجیح میدی؟دستمم درد نکنه با این تربیت کردنم!

سرمو به دوطرف تکون دادم و گفتم:محض اطلاعت مادر من مطمئن باش چون خیلی خوب نادیا رو میشناسم حاضر نیستم حتی بهش نزدیک بشم چه برسه به این که باهاش زندگی کنم!من نمیخوام فردا پس فردا بچه هام گله کنن که چرا یه مادر نا نجیب دارن….

دیگه به حرفام ادامه ندادم میدونستم اگه چیزی بگم مامان همشو انگار میکنه و در اخر هم یه دردسر برای خودم درست میشه!

رفتم سمت پذیرایی و درحالی که کتم رو بر میداشتم گفتم:خداحافظ .

و بدون این که منتظر جواب کسی باشم از خونه زدم بیرون.

سوار ماشین شدم و تکیه دادم به صندلی دستم کشیدم تو موهامو یه نفس عمیق کشیدم حد اقل جای شکرش باقی بود که حالا فقط با یه نفر طرفم! ولی هنوز هم موافقت بابا برام عجیب بود مطمئن بودم یه کاسه ای زیر نیم کاسس!

گوشی قدیمیم زنگ خوزد.

از تو داشبورد درش اوردم

من:الو؟

_:سلام مهران خان!

من:سلام چی شد؟

_:همون طور که خواستی مجبورش کردم شب بمونه!

من:الان پیششی؟

_:اره!

من:از کجا داری زنگ میزنی؟

_:نگران نباش رفته دارو خونه تا بیاد وقت داریم حرف بزنیم!

من:خوبه ببین میخوام حواست به خودت باشه نمیخوام مشکلی واست درست بشه یه جوری رفتار کن که خودش ازت بخواد دیگه نری پیشش خب؟!

_:نگران نباش من کارمو خوب بلدم!

من:خونتو چی کار کردی گذاشتی برای فروش؟

_:امروز دوتا مشتری اومدن ولی هنوز کسی برای خرید نیومده!

من:باشه به محض این که خونتو فروختی به من خبر بده! یادت باشه اگه امیر چیزی بفهمه برای خودت بد میشه من نمیخوام تو هم گیر بیفتی!

_:میدونم!

صداشو اورد پایین و گفت:مثه این که اومد ! من باید قطع کنم!

من:باشه خداحظ!

گوشی رو قطع کردمو ماشینو به حرکت در اوردم. دوباره دم یه کیوسک تلفن ایستادم و شماره اون زنو گرفتم.

_:الو؟

بدون هیچ مقدمه چینی گفتم:میدونی الان شوهرت کجاست؟

_:تو همونی که صبح زنگ زدی؟تو کی هستی؟چی از جون من میخوای؟

من:خانوم محترم من فقط میخوام کمکتون کنم! مطمئن باشید نه هیچ پدر کشتگی با شما دارم نه با شوهرت!اون الان خونه نیست درسته؟!

_:اقای محترم شوهر من الان شیفته کاریشه!

من:اوه! شیفت کاری پیش یه دختر جوون !!

_:منظورت از این حرفا چیه؟

من:منظوری ندارم خانوم! میتونی زنگ بزنی سر کار شوهرت ببینی واقعا سر کاره یا نه!شب خوبی رو داشته باشید!

اینو گفتم و گوشی رو قطع کردم!

*********

آوا

در حالی که چشمم به تلوزیون بود داشتم ناخونامو میجویدم ! اصلا حواسم به فیلم نبود میترسیدم بعد از حرف زدن مهران با خونوادش باباش بخواد بلایی سرم بیاره!

همون طور تو فکر بودم که صدای زنگ موبایلم منو از جا پروند!

شماره ناشناس بود .

من:بله؟

کسی جوابمو نداد .

من:الو؟!

بازم کسی حرف نزد!

با حرص گفتم:مرض داری؟!

…..

گوشی رو قطع کردم و موبایلمو انداختم کنار دستم روی مبل.

پاهامو جمع کردم و دستمو دورش حقله کردم.

میترسدم ولی دقیقا نمیدونستم از چی!؟

تلوزیون رو خاموش کردم همون موقع صدای بسته شدن در رو شنیدم!

رفتم دم پنجره مهران بود که داشت در ماشینشو قفل میکرد.انتظار داشتم بیاد بالا ولی نیومد!

منم به ناچار رفتم که بخوابم!

فردا ظهر وقتی رسیدم مطب دیدم گلسا نشسته تو اشپزخونه نمیدونستم چرا اینقدر زود اومده. قبل از این که برم سر کارم گفتم:سلام!

نگاهی سر تا پای من کرد و با بی تفاوتی سرشو به علامت مثبت تکون داد!

شونه هامو انداختم بالا و رفتم سر میزم!

داشتم لیست بیمارا رو مینوشتم که حس کردم یکی داره نگاهم میکنه!

سرمو گرفتم بالا دیدم گلسا ایستاده روبه روم و دستاشو تکیه داده به میز!

با تعجب نگاهش کردم گفت:دقت نکرده بودم چپ دستی!

به دستم یه نگاه انداختم و گفتم:اره چپ دستم!

_:حلقه قشنگیه!

زیر چشمی نگاهش کردم و گفتم:ممنون!

_:مگه تو و مهرا با هم نبودین؟!

من:چرا بودیم!

پوزخندی زد و گفت:نگو که هم میخوای ازدواج کنی هم با یه نفر رابطه داشته باشی!

نگاهش کردم و گفتم:اگه هر دوتاشون یه نفر باشن فکر نکنم مشکلی باشه!

چشماش گرد شد! یعنی فکر میکرد این از طرف کس دیگه ایه؟!

با اکراه نگاهی به من کرد و گفت:یعنی میخوای بگی قراره با مهران ازدواج کنی؟!

من:نکنه باید از تو اجازه میگرفتیم؟!

پوزخندی زد و گفت:اوه میبینم زبونم در اوردی!

پوزخندی زدم و گفتم:خوشم میاد پر رویی!

دستشو زد به کمرشو گفت:من پر روام یا تو؟هیچکس غیر از من نتونسته مهرانو به دست بیاره از این به بعدم نمیتونه! محض اطلاعت بگم من اولین دوست دخترش بودم .

پوزخندی زدم و گفتم:محض اطلاعت منم اخریش بودم .بعدم باید اینو بدونی اگه به دستش می اوردی الان وضعت این نبود! لازمم نبود با اون پسره احمق واسش برنامه بریزی همه این کارات نشون میده چقد ازت بدش می اومده که تو هم از حرصت مجبور شدی این کارا رو بکنی پس حرف زیادی نزن!

_:تو یه الف بچه میخوای رقیب من بشی!

من:انگار درست متوجه نشدی؟!

انگشتمو اوردم بالا و گفتم:ما قراره ازدواج کنیم!

پوزخندی زد و گفت:اخه با توی جوجه؟!

یه تای ابرومو دادم بالا و گفتم:نه با یه پیر دختر!

اینو که گفتم جوش اورد . با حرص گفت:داری گنده تر از دهنت حرف میزنی!

از جام بلند شدم و چشم تو چشمش ایستادم و گفتم:حقیقت تلخه عزیزم!

به چشمام نگاه کرد انگار داشت به یه چیزی فکر میکرد. بعد سریع یه پوزخند نشوند رو لباش و گفت:ترجیح میدم پیر دختر باشم تا یکی مثله تو!

یه تای ابرومو دادم بالا!لبخندی کجی روی صورتش نشست و گفت:حداقل کسی از روی ترحم باهام ازدواج نمیکنه!

نگاهشو ازم گرفت و در حالی که میرفت سمت اتاقش گفت:من نه بی کس و کارم نه بی سواد و بی پول.

تکیه داد به در و ادامه داد:بهتره به این ازدواج زیاد دل نبندی! اینجور ازدواجا اغلب زود از هم میپاشه!

چشمامو تو حدقه تکون دادم و گفتم:حسودی از سر و روت میباره!

خنده ریزی کرد و گفت:به هم میرسیم!فعلا خوشحال باش کوچولو!

چشمامو ریز کردم و بینیمو جمع کردم!

سرشو تکون داد و رفت تو اتاق!

آب دهنمو قورت دادم و نشستم سر جام.

نباید به حرفاش توجه میکردم قصدش فقط عصبی کردن من بود

مشغول نوشتن شدم ولی فکرمو بدجور مشغول کرده بود.

یعنی مهران هم دلش برام سوخته بود؟یعنی هیچ حس دیگه ای نداشت؟!اگه مهران از ازدواج با من پشیمون میشد چی؟!نه ! باید کاری میکردم که اینجوری نشه!مشکل اینبا بود که اصلا نمیدونستم وظیفم تو یه زندگی مشترک چیه چه برسه به این که بخوام به بهترین شکل انجامش بدم!

خودکارو به حالت عصبی بین دستام تکون میدادم ترسم دو برابر شده بود!

سرمو گذاشتم روی میز اگه باهاش ازدواج میکردم و سرم هوو میاورد؟!

اهی کشیدمو گفتم:نه اگه دوسم نداشت که….

همون موقع صدای مهرانو نشیدم.

_:باشه… ساعت 9 !

_:کاری نداری؟

_:خب پس فعلا!

سرمو اوردم بالا داشت با گوشی حرف میزد!

دستشو گذاشت رو سینش و یه کم خم شد! با بی حوصلگی گفتم: سلام!

باز خودکارو گرفتم دستم و تند تند تکونش دادم!

_:هنوز کسی نیومده؟

سرم رو به دو طرف تکون دادم!

اومد جلو و خودکارو از دستم گرفت و گفت:خوبی؟!

بدون این که نگاهش کنم گفتم:اره!

بعد دستمو بردم جلو تا خودکارو ازش بگیرم

دستشو کشید عقب و گفت:معلومه!

من:اینا رو ننوشتم!

باز دستمو دراز کردم!

دستشو تا اونجا که میتونست عقب برد.از جام بلند شدم و گفتم:نکن!

دستشو گرفت بالا رو پنجه بلند شدم تا بگیرمش ولی من کجا و اون کجا!همون موقع دستمو گرفت و فاصلشو با من کم کرد.

با تعجب نگاهش کردم!

دستشو اورد پایین خودکارو داد تو دستم و دستمو گرفت و گفت:حالا بگو چته!

گفتم:هیچی!

خواستم بشینم که دستشو دور کمرم حلقه کرد!

من:نکن!

_:بگو چته تا ولت کنم!

لبمو گزیدم و گفتم:یکی میبینه!

حلقه دستشو تنگ تر کرد و گفت:واسم مهم نیست!

با درموندگی گفتم:به خدا هیچی نیست!

همون موقع گلسا از اتاقش اومد بیرون!

نگاه متعجبش رو ما ثابت موند!

ولی بدون این که خودشو ببازه با حرص گفت:اینجا مطبه!

دستمو گذاشتم رو دست مهران تا ولم کنه ولی چنین قصدی نداشت. بدون توجه به حرف گلسا گفت:میگی یا میخوای تا وقتی مریضا میان همینجوری باشی؟

گلسا که دید وجودش اصلا مهم نیست ایشی گفت و رفت تو اشپزخونه!

سرمو گرفتم پایین و گفتم:ابرومون رفت!

مهران خندید و گفت:بحثو عوض نکن!

من:اخه اینجا جای این کاراس؟!

منو کشوند سمت اتاق!

من:چی کار میکنی؟

منو کشید تو اتاقو در رو بست!

تکیه دادم به در با ترس گفتم:چرا اینجوری شدی امروز؟!

دستشو تکیه داد به در و تو چشمام نگاه کرد و خنده گفت:نگو از من میترسی!

با لبای اویزون نگاهش کردم!

لپمو کشید و با خنده گفت:من که این همه صبر کردم یه ذره دیگه هم روش! هوم؟

فقط نگاهش کردم!

لبخندی زد و گفت:خب حالا بگو چی شده!

یه ذره هلش دادم عقب ولی هیچ حرکتی نکرد گفتم:اگه یه کم بری عقب میگم!

_:من جام راحته!

پوفی کردم و گفتم:هیچی نیست!

_:هیچی؟

من:هیچی!

منو بغل کرد و گفت:که هیچی!

داشتم له میشدم.من:مهران!؟

خندید و گفت:جانم؟!

از لحنش معلوم بود قصدش فقط اذیت کردنه!

من:بذار برم سرکارم!

_:نه!

سرمو گرفتم بالا وبا تعجب گفتم:نه؟!الان دیگه مریضا میان!

_:کارت دارم! اینقد وول نخور!

اروم گرفتم ببینم چی میخواد بگه!

پیشونیشو چسبوند به پیشونی منو گفت:بابام موافقت کرد!

دهنم از تعجب باز شد!

با چشای گرد شدم نگاهش کردم!

خندید و گفت:دقیقا منم وقتی شنیدم مثه تو شدم!

من:یعنی…. یعنی..

ادامش تو دهنم نمیچرخید!

مهران:اره یعنی این که با خواستگاری هم موافقه!فقط یه چیزی!

لحنش نگران کننده بود! چشماشو بست و گفت:ازم خواسته تورو ببرم پیشش که باهاش حرف بزنی!

خودمو کشیدم عقب و گفتم:تنها؟!

سرشو به علامت مثبت تکون داد!

با نگرانی گفتم:چی کارم داره؟!

لبخندی زد و گفت:نترس من همون جا میمونم حواسم بهت هست!

من:اخه…

_:اخه نداره!فقط میخوام یه چیزی رو بهت بگم.اگه خواست حرفی بزنه که با درگیر کردن فکرت یا تهدید یا هر چیز دیگه که تورو منصرف کنه قول بده روت اثری نذاره!

مردد نگاهش کردم .

گفت:چیزی و.اسه پنهان کردن نیست! تو منو میشناسی مگه نه!

یاد اون دختری افتادم که تو خونش بود. یه دفعه قلبم فشرده شد.بغضمو قورت دادم و گفتم:باشه!

_:افرین دختر خوب!

چشمای نگرانمو دوختم بهش و گفتم:کی میخواد منو ببینه!

نشست روی صندلیشو گفت:همین امشب!

من:چی؟امشب؟

دستمو گرفت و گفت:اره!

من:اما من نمیتونم…

_:اما نداریم! گفتم که من باهات میام میشینم تو ماشین حرفاتون که تموم شد خودم میبرمت! هیچ خطری هم نیست قول میدم!

من:اما اگه یه نقشه ای کشیده باشه چی؟اون بابایی که من دیدم عمرا راضی بشه!

سرشو تکون داد و گفت:خب اره خودمم مشکوکم!

دلم ریخت . نمیخواستم دوباره پامو به کلانتری بکشونه!من:پس چرا میخوای منو بفرستی پیشش

_:چون گفته اول باید تورو ببینه و باهات حرف بزنه بعدا میاد خواستگاری

من:این یه کم عجیب نیست!

لبخندی زد و گفت:میدون»! راستش منم همچین انتظاری از بابا نداشتم ولی چاره دیگه ای نداریم! نمیخوام حالا که موافقت کرده حالا به ظاهر یا واقعیت زیاد طولش بدیم چون ممکنه همین رضایتی که فکر میکنیم الکیه هم به مخالفت تبدیل بشه. اینجوری کارمون سخت میشه!اونوقت تو هم که منو بدون خواستگاری قبول نداری دیگه هیچی!

سرمو انداختم پایین و گفتم:این چه حرفیه؟من قبولت دارم!

لبخندی زد و گفت:پس مطمئن باش هیچی نمیشه! فقط کافیه بری باهاش حرف بزنی. هر چیزی گفت تو مصمم باش خب؟!

ابروهامو دادم بالا و نگاهش کردم و گفتم:نکنه واقعا یه چیزی هست؟

اخم شیرینی کرد و گفت:دستت درد نکنه!

من:شوخی کردم!

لبخند زد و گفت:خب پس حله!

فکر حرف زدن با باباش خیلی برام وحشتناک بود ! اخرین چیزی که ازش دیدم نشون میداد خیلی ادم بی منطقیه!

لبامو جمع کردم و به مهران نگاه کردم.

_:باز چیه؟

نگرانی که بابت حرفای گلسا داشتم با خبری که مهران بهم داده بود چند برابر شده بود.

اهی کشید و گفتم:من میترسم!

_:از چی؟

شونه هامو انداختم بالا و تکیه دادم به میز.

دستمو کشید و گذاشت رو قلبش و گفت:این چیه؟

من:چی؟

_:همینی که دستت روشه!

متوجه منظورش نشدم!

لبخند مهربونی زد و گفت:میبینی چطور میزنه؟

تازه فهمیدم منظورش قلبشه!

_:تا وقتی قلب یه مرد اینجوری واسه یه دختر میتپه اون دختر نه باید از چیزی بترسه نه نگران باشه!چون اون مرد عاشق همه جوره هواشو داره!

خودمم حس میکردم که لپام گل انداخت!

لبمو به دندون گرفتم و گفتم:مطمئنی؟

_:از چی؟

مستقیم تو چشماش نگاه کردم و گفتم:این که دوستم داری!

از جاش بلند شد دستمو رو سینش فشرد و با حالت عجیبی که تا به حال ندیده بودم گفت:تو چی؟دوسم داری؟

همین که خواستم لب باز کنم منو کشید تو بغلش و لباشو گذاشت رو لبام!

خشکم زده بود! اصلا انتظار نداشتم چنین کاری بکنه! لباش بی هیچ حرکتی روی لبام ثابت مونده بود!

نبضمو حتی رو صورتم هم حس میکردم!نمیدونستم باید چی کار کنم! این دفعه مثل دفعه قبل نبود. واقعی تر بود.

به چند ثانیه نکشید که لباشو کشید عقب ولی همچنان صورتش نزدیک صورتم بود!

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.4 / 5. شمارش آرا 27

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

پارت های قبلی همین رمان
رمان های کامل

دانلود رمان پاکدخت 3.4 (17)

بدون دیدگاه
    خلاصه: عزیزترین فرد زندگی آناهیتا چند میلیارد بدهی بالا آورده و او در صدد پرداخت بدهی‌هاست؛ تا جایی که مجبور به تن فروشی می‌شود. اولین مشتریش سامان معتمد…

دانلود رمان ماهرخ 5 (3)

۱ دیدگاه
خلاصه رمان:   در مورد زندگی یک دختر روستایی در دهات. بین سالهای ۱۳۰۰تا ۱۳۵۰٫یک عاشقانه ی معمولی اما واقعی در اون روایت میشه و سپس دست و پنجه نرم…

دانلود رمان گندم 3 (7)

۲ دیدگاه
    .خلاصه : داستان درباره ی یک خانواده ثروتمنده که بیشتر اعضای اون کنار هم زندگی میکنن . طی اتفاقاتی یکی از شخصیت های داستان “گندم” میفهمه که بچه…

دانلود رمان چشم زخم 4 (4)

بدون دیدگاه
خلاصه:   نه دنیا بیمارستانه، نه آدم ها دکتر . کسی نمیخواد خودش رو درگیر مشکلات یه آدم بیمار کنه . آدم ها دنبال کسی هستن که بتونه حالشون رو…

دسته‌ها

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x