رمان عروس استاد پارت 18

4.3
(41)

استاد و دانشجو

 

 

با بوق دوم جواب داد:
_به سلام…چه چیزی باعث شده شماره ی زیباتون روی گوشی بنده ی حقیر بیوفته؟
صدام رو صاف کردم و گفتم
_خودت رو لوس نکن همین‌طوری زنگ زدم ببینم حالت چطوره.
_توپ توپ خونه ی تو… یعنی خونه ی سابق تو دور هم جمعیم.
پوزخندی زدم،باز هم به مرام این پسر که راستش رو گفت.حتی مهرداد هم….
جلوی افکارم و گرفتم و گفتم
_جدا؟پس مزاحمت نمیشم.توی خونه حوصله م سر رفته بود گفتم یه حالی ازت بپرسم.
صدای خنده ی جمع از پای تلفن اومد و پشت بندش آرتا گفت
_خوب پاشو بیا این جا دختر جون میخوای بیام دنبالت؟
با لحنی تعارفی گفتم
_وای نه مزاحم شما نمیشم بعد هم می‌دونی که از آرمین جدا شدم درست نیست بیام.
قهقهه ای زد و گفت
_چه ربطی داره؟من الان خودم سه تا از دوست دخترای سابقم توی جمع هستن به خاطر اونا نباید از جمع بزنم که تو هم الان عضوی از مایی با دعوت من بیا.
_آخه…
_آخه بی آخه دختر جون بیام دنبالت؟
جواب دادم
_نه ماشین دارم خونمم نزدیکه تا نیم ساعت دیگه میرسم.
_باشه منتظرم.
تلفن و قطع کردم و به سمت کمدم رفتم.
از لابلای لباس هام تاپ مشکی و شلوارجینی در آوردم و پوشیدم.
تمام موهام رو جمع کردم و دم اسبی بستم.
دوباره مثل سابق آرایش میکردم چون دیگه آرمینی نبود که تایین تکلیف کنه
یک ربعی آرایشم طول کشید. با یه رژ قرمز تکمیلش کردم و عطر جدیدم رو به تنم زدم.
دست کمی از عطر آرمین نداشت. هوش رو از سر آدم می پروند
مانتوی کوتاه مشکیم رو تنم کردم و شال حریرم رو روی سرم انداختم و بعد از پوشیدن کفش هاش پاشنه بلندم و برداشتن کیفم از خونه بیرون زدم.
با اینکه خونم فاصله ی کمی با خونه ی آرمین داشت اما باز هم جرئت پیاده رفتن توی این تاریکی رو نداشتم بنابراین سوار ماشینم شدم و پنج دقیقه بعد جلوی خونه ی آرمین نگه داشتم و زنگی به آرتا زدم که رسیدم.
در رو برام باز کرد. ماشین رو داخل بردم و با دلتنگی نگاهی به اطراف انداختم.چقدر دلم برای اینجا تنگ شده بود.
پیاده شدم که آرتا به سمتم اومد و گفت
_جذاب تر از همیشه
لبخندی زدم. دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت
_دیگه داشت اینجا حوصله م سر می رفت.آخه کسی نبود که اذیتش کنم و صدای جیغش و در بیارم.
باهاش دست دادم و چشم غره‌ای به سمتش رفتم.
اشاره ای کرد و گفت
_بریم بالا به کسی نگفتم که داری قدم رنجه میکنی
سر تکون دادم. پابه پای آرتا از پله ها بالا رفتیم
در عمارت رو باز کرد و منتظر موند وارد بشم.
با ورودم تمام کسایی که من رو میشناختن سکوت کردن.
نگاهم به مهرداد افتاد که متعجب بهم خیره شده بود و برگشت سمت آرمین که برعکس اصلا متعجب نبود انگار خوب می دونست من میام.یه حسی بهم می گفت همه ی این کارها رو کرده تا من بیام.

 

آرتا نگاهی به جمع انداخت و گفت
_هانای خودمونه بابا.
آرمین با اخم صورتش رو برگردوند اما مهرداد از جاش بلند شد و به سمتم اومد
با عصبانیت به آرتا گفت
_برو بشین.
_هانا رو من دعوت کردم، تنهاش نمی‌ذارم.
لبخندی به روش زدم و گفتم
_مهم نیست آرتا الان میام.
با تردید به ما نگاه کرد اما بدون حرف رفت و روی مبل نشست.
مهرداد بازوم و گرفت و گفت
_چرا اومدی اینجا؟
با لبخند محوی گفتم
_آرتا دعوتم کرد.تو چی داداش؟فکر می کردم میونه ت با آرمین حالاحالاها خوب نمیشه.
خواست جواب بده که سحر صداش و بلند کرد
_هانا حالا که اومدی بیا پیش من بشین ببین اینا مخم و خوردن.
سری براش تکون دادم و گفتم
_بگذریم،من فقط به خاطر دعوت آرتا اینجام.الانم اگه اجازه بدی می خوام از بودن در جمع لذت ببرم.
حرفم و زدم و به سمت سحر و آرتا رفتم.
اکثریت جمع از بودنم خوشحال شدن و تحویلم گرفتن.
بینشون نشستم و زیر چشمی نگاهی به آرمین انداختم.همچنان لم داده به مبل بود و اون دختر لعنتی همچنان خودش رو بهش چسبونده بود.
مانتوم رو از تنم در آوردم که فریبا گفت
_هیکلت خیلی خوبه هانا از رژیم خاصی استفاده می کنی؟
سر تکون دادم و گفتم
_بدنسازی میرم.معمولا هم غذاهای چاق کننده و پر کالری نمی خورم.
سعید خندید و گفت
_خوش به حال زیدت،من که هر چی به این افسانه میگم خانمم کم بخور چاق شدی گوش نمیده.
صدای اعتراض افسانه بلند شد. با خنده روم و ازشون گرفتم و باز نیم نگاهی به آرمین انداختم.
داشت می خندید. اما با اون دختره.خدا لعنتت کنه.
سحر کنار گوشم گفت
_برای جدایی از آرمین ناراحت نیستی؟
با لبخند محوی گفتم
_هرگز.
_اما من ناراحتم. خیلی بهم میومدین.
سکوت کردم.فکر کنم مهمونی و برای مهرداد زهر کردم که با اخم نشسته بود و فقط به من نگاه می کرد.
یکی از پسر های جمع به اسم نیما گفت
_راستی آرمین
انقدر صداش بلند بود که کل جمع به اون نگاه کردن و اون ادامه داد
_هانا خانم چطور راضی به طلاق شد؟
قسم می خورم نگاه نصف جمع با ترس به من دوخته شد..
بیشتر از همه مهرداد. انگار نیما این حرف رو عمدا زده بود.
با لبخندی موذیانه رو به من ادامه داد
_حتما می دونید که آرمین شما رو به مهرداد باخته؟سر چقدر بود شرط بندی تون؟آها… نصف اموالت زن باغروری داشتی که خودش رفت البته آسون هم نیست. شوهرت به خاطر باخت اموالش طلاقت بده.
لبخند کجی زدم و گفتم
_ما اختلاف‌مون از جای دیگه ای بود از اون شرط بندی هم من با خبرم.
نیما جا خورد… رو به آرمین کردم و گفتم
_الانم همه چی بین ما تموم شده فکر کنم درست نیست توی جمع بحث کنیم چون من همه چیز و فراموش کردم..
سحر برای عوض کردن جو گفت
_نکنه قراره کسی و جای آرمین بذاری که الان برات مهم نیست؟
به یاد فرهاد لبخندی زدم و گفتم
_همین روزها…

 

رژم رو تمدید کردم و نگاهی توی آینه به خودم انداختم و وقتی از سر و وضعم مطمئن شدم در رو باز کردم.

به محض باز شدن در کسی مچ دستم رو اسیر کرد و دنبال خودش کشوند.
برعکس اون من با خونسردی گفتم
_اگه با زبونتم می گفتی میومدم لازم نیست زورتو به کار ببری.

در اتاق رو باز کرد و پرتم کرد داخل.در رو بست و بی مقدمه گفت
_چی تو سرته؟
با لبخندی که به عصبانیتش دامن میزد گفتم
_چی باید تو سرم باشه؟
در حالی که به سختی جلوی فریادش و می گرفت غرید
_با من بازی نکن هانا.با من بازی نکن که بد می بینی.واسه چی اومدی؟
_آرتا دعوتم کرد.
صداش بلند شد
_آرتا گه خورد با تو که یک کاره بلند شدی اومدی اینجا اونم با این سر و وضع.
نگاهی به سر تا پام انداختم و گفتم
_سر و وضعم چشه؟
بی پروا گفت
_خوشت میاد نگاه همه قفل کنه روی چاک سینه ی واموندت ها؟
توقع این قدر رک حرف زدن رو ازش نداشتم.با این وجود مثل خودش بی پروا گفتم
_وقتی به قول خودت مال تو بودم اجازه نداشتم لباس یقه باز بپوشم الان مال خودمم دلم می خواد اون طوری که دلم می خواد بگردم.
و زیپ روی یقه م رو پایین تر کشیدم.
با صورتی کبود شده نگاهم کرد و غرید
_مانتو تو بپوش.
صاف صاف توی چشمش زل زدم. به سمتم اومد.دستش رو به سمت یقه م بالا آورد و روی قفسه ی س*ی*ن*ه م گذاشت و آهسته ولی عصبی گفت
_تمام تنت توسط من مهر خورده یادت رفته؟
با پشت دست گردنم رو نوازش کرد و دستش و روی نقطه ای از گردنم نگه داشت و گفت
_مثلا اینجا.چند بار لب هام و…
یک قدم عقب رفتم و گفتم
_فراموش شد.
_هیچ مردی بعد از من نمی تونه نزدیکت بشه چون تو پر از خاطرات با منی.
سر تکون دادم و گفتم
_همین طوره اما یکی دیگه می تونه اون خاطرات و کمرنگ کنه و خاطرات جدید بسازه
عصبیش کردم.اما چیزی نگفت…سر تکون داد و در حالی که سعی می کرد خونسرد باشه گفت
_اگه از اون خیال پوچت می گذره که کسی و وارد زندگیت کنی اوکی اما قبلش یا دو تا قبر بکن یا دو تا بلیط به دورترین مقصد دنیا یه جوری خودتو گم و گور کن که هیچ وقت دستم بهت نرسه
با خنده گفتم
_اگه اعتراف کنی عاشقمی ازدواج نمی کنم.
پوزخندی زد و گفت
_خودشیفته شدی.
ابرو بالا انداختم و خواستم چیزی بگم که در اتاق باز شد

 

مهرداد بود با دیدن من و آرمین اخم وحشتناکی کرد و رو به من تشر زد
_بیا بیرون هانا.
آرمین با طعنه گفت
_چرا؟دو آدم بالغ هستیم که داریم صحبت می کنیم.
مهرداد با تردید گفت
_گوش کن آرمین دم پر هانا نشو و گرنه…
_فعلا اونی که داره دم پر میشه خواهر جنابعالیه.به نظرم حواست بیشتر بهش باشه انگار قراره خودش و توی هچل بندازه
مهرداد به من نگاه کرد و با همون اخمش پرسید
_چی داره میگه این؟
شونه بالا انداختم و گفتم
_من فقط می خوام زندگیم و به خواست خودم پیش ببرم.
آرمین باز عصبی شد و بی توجه به حضور مهرداد گفت
_خواستت اینه که برای انتقام از من توی بغل هر سگ پدری لش کنی و…
صدای داد مهرداد حرفش و قطع کرد
_مواظب حرف زدنت باش آرمین حق نداری راجع به اون این طوری حرف بزنی.
آرمین با خشم بیشتری جواب داد
_غیرتت همینه.
بازوم و گرفت و هل داد جلو
_چرا غیرتت وقتی چشم هر کی به تن خواهرت میوفته گل نمیکنه
مهرداد نگاهی از سر تا پام انداخت که از خجالت قرمز شدم.
با سرزنش نگاهم کرد…
_تا وقتی با من بود جرئت این غلطا رو نداشت الانم نداره. خواهرت هر چند وقت یه بار نیاز به یه کتک جانانه داره تا حالیش بشه چطور رفتار کنه.برو مانتو تو بپوش هانا نذار روی سگم بالا بیاد.
با خشم نگاهش کردم و از اتاق بیرون رفتم.
لباس هام و پوشیدم و کیفم و برداشتم اصلا چرا اومدم؟
صدای مهرداد و شنیدم که مدام اسمم و صدا میزد
سوار ماشینم شدم و به سمت خونه روندم. حالا که کسی نبود جرئت کردم به اشکام اجازه ی باریدن بدم
چشمام تار میدید.شک نداشتم به کوچه ی بعدی نرسیده تصادف می کنم.
توی فکر کما رفتنم بودم که ماشینی جلوم پیچید.
فکر کردم مهرداده اما اونی که از ماشین پیاده شد آرمین بود.
به سمتم اومد در ماشین و باز کرد و بازوم رو کشید و وادارم کرد پیاده بشم.
لعنتی… باز هم اشکامو و دید بازم فهمید دارم نقش بازی میکنم.
به پهلوم چنگ انداخت و چسبوندم به ماشین و لب هاش و با خشم روی لبهام گذاشت. و لب پایینم رو گاز گرفت
هیچ لذتی نداشت فقط درد بود و طعم خونی که توی دهنم حس کردم.

???

 

برای اونایی که زودتر میخوان رمانو بخونن هر شب یه پارت تو کانال رمان من قرار میگیره 

ادرس کانال

لینک و کپی کنید و در تلگرام پیست کنید

 https://t.me/romanman_ir

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 41

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

پارت های قبلی همین رمان
رمان های کامل

دانلود رمان شب نشینی پنجره های عاشق 4.2 (6)

بدون دیدگاه
خلاصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: شب نشینی حکایت دختری به نام سایه ست که از دانشگاه اخراج شده و از اون جایی که سابقه بدش فرصت انجام خیلی از فعالیت ها رو از اون…

دانلود رمان شاه_مقصود 4.2 (16)

بدون دیدگاه
خلاصه : صدرا مَلِک پسر خلف و سر به راه حاج رضا ملک صاحب بزرگترین جواهرفروشی شهر عاشق و دلباخته‌ی شیدا می‌شه… زنی فوق‌العاده زیبا که قبلا ازدواج کرده و…

دانلود رمان قفس 3.8 (16)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان:     پرند زندگی خوبی داره ، کنار پدرش خیلی شاد زندگی میکنه ، تا اینکه پدر عزیزش فوت میکنه ، بعد از مرگ پدرش برای دادن سرپناهی…

دانلود رمان زمردم 3.3 (12)

بدون دیدگاه
  خلاصه : زمرد از ترس ازدواج اجباری به پسرخاله اش پناه می برد، علی ای که مردانگی اش زبان زد است و دوازده سال از زمرد بزرگتر! غافل از…

دسته‌ها

اشتراک در
اطلاع از
9 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
zargol
zargol
5 سال قبل

سلاام آدمین عزیز بابت پارت نوزده ممنون. میگم نمیشه هر شب از داخل کانال یه پارت رو کپی کنین و بذارین اینجا تا ماهایی که تلگرام نداریم انقد نمونیم تو خماری؟؟ توروخدا اگه میشه ی کاریش بکن

مریم
مریم
5 سال قبل

ما میگیم نره شما هی بگو بدوش….وقتی تلگرام نداریم ودوست داریم هر شب یه پارت و بخونیم باید چیکار کنیم؟

Delara
Delara
پاسخ به  مریم
5 سال قبل

خب تلگرام نصب کن هاتگرام،آذین گرام ….من که ازش راضی ام

امیری
5 سال قبل

سلام
کانالتون اصلا توی تلگرام اصلا باز نمیشه

نازنین زهرا
نازنین زهرا
5 سال قبل

واقعا رمانتون خیلب خوشگله کاش ی اسکار واسه شما رمان نویس ها هم باشه ک انقد خوب میتونید رمان بنویسید فقط توروخدا ی کم تند تر پارت بزارید بخدا انقد رمانتون جذابه ک فکرمون درگیر پارت بعدی میشه مثلا حالا ک شبا میزارین سه پارت بزارین خواهش?

donia
donia
5 سال قبل

سلام آدمین عزیز آدمای من دیوونم کردن منتظر پارت جدیدا خواهشا زودتر پارت هارو بزار تا بهشون بدم آخه دیوونه شدم از بس که گفتن پارت جدید میخوایم

9
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x